Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Autismiliiton Askel aikuisuuteen -projektin logo

Askel aikuisuuteen -projekti 2019-2021

Nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen kuuluvat jatko-opinnot ja itsenäistyminen. Nuoret tarvitsevat tukea arjen perustaitoihin, kuten ruuanlaittoon, siivoamiseen, raha-asioiden hoitamiseen ja säännölliseen vuorokausirytmiin. Lisäksi tieto opiskelumahdollisuuksista ja tuki omien vahvuuksien tunnistamiseen on tarpeen. Myös sosiaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan tukea. Tuen puuttuminen aiheuttaa nuorille usein vaikeuksia.

Siirtymävaiheet ovat erityisen haasteellisia autismikirjon nuorille. Siirtymävaiheita ovat esimerkiksi peruskoulusta tai lukiosta siirtyminen jatko-opintoihin ja muuttaminen vanhempien luota omaan asuntoon. Kansainvälisten tutkimusten mukaan autismikirjon nuorten siirtymävaiheet epäonnistuvat erittäin usein.

Tutkimusten perusteella on ilmennyt erityistä huolta sellaisista autismikirjon nuorista, joilla ei ole kehitysvammaa. Heitä eivät aiemmat hankkeet ole tavoittaneet.

Autismikirjon nuoret tarvitsevat erilaisia taitoja ja valmiuksia, kun he itsenäistyvät ja hakevat jatko-opintoihin. Askel aikuisuuteen -projektin tavoitteena onkin lisätä tietoa autismikirjon nuorten tuen tarpeista jatko-opinnoissa ja itsenäistymisessä.

Projektin aikana on toteutettu Askel aikuisuuteen -verkkosivusto, joka sisältää hyödyllistä tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Projektin tavoitteet:

  • autismikirjon 14-28 -vuotiaiden nuorten itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen
  • antaa vanhemmille tietoa nuoren tuen tarpeista ja uusia keinoja tukea nuorta itsenäistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvissä siirtymävaiheissa ja niihin valmistautumisessa
  • ammattilaiset (sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetustoimessa) saavat tietoa välineistä, joiden avulla voi tukea nuorta siirtymävaiheisiin valmistautumisessa
  • jakaa tietoa tuen tarpeesta siirtymävaiheisiin valmistautumisesta, siirtymävaiheiden aikana ja niiden jälkeen

Kohderyhmät:

  1. Autismikirjon nuoret (14-28 v.)
  2. Autismikirjon nuorten vanhemmat
  3. Ammattilaiset sosiaali- ja terveysalalla sekä opetustoimessa

Tuotokset

Projektin aikana on kehitetty www.askelaikuisuuteen.fi -verkkosivusto, joka sisältää tietoa ja materiaalia autismikirjon nuorille, heidän vanhemmilleen ja ammattilaisille.

Verkkosivustoa on kehitetty yhteiskehittämisperiaatteella. Suunnittelussa on hyödynnetty autismikirjon nuorten ja heidän vanhempiensa sekä ammattilaisten tietoa ja kokemuksia. Suunnittelussa on hyödynnetty lisäksi projektin yhteistyöverkoston osaamista.

Verkkosivusto on suunniteltu tieto- ja materiaalipankiksi. Se antaa tukea siirtymävaiheiden onnistumiseen ja niiden ennakoimiseen. Sivuston kehittämisessä on huomioitu projektin kohderyhmien erilaiset näkökulmat. Verkkosivustolla on myös aiemmin kehitettyä ja käytettävissä olevaa materiaalia ja linkkejä muille verkkosivustoille sekä tutkimustietoa. Sivustolla on erilaisia välineitä esimerkiksi nuoren itsearviointia ja toimintakyvyn arviointia varten. Verkkosivuston sisältö on käytettävissä kirjautumatta.

Projektin aikana on laadittu myös Autismikirjo nuoruusiässä -opas, joka lisää verkkosivustolla olevan tiedon saavutettavuutta. Opas soveltuu hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka käyttävät mieluiten kirjallista materiaalia. Lisäksi opasta voi jakaa erilaisissa tilaisuuksissa asiasta kiinnostuneille ja tietoa tarvitseville. Oppaan voi ladata omalle koneelle pdf -tiedostona ja sitä voi tilata myös painettuna Autismiliiton verkkokaupasta.

Projektin viimeisen toimintavuoden 2021 syksyllä toteutetaan webinaarit ammattilaisille autismikirjon nuorten siirtymävaiheista ja niiden onnistumisen edellytyksistä sekä kaikille asiasta kiinnostuneille projektin loppuwebinaari: Askel aikuisuuteen – edellytyksiä autismikirjon nuoren siirtymävaiheen onnistumiselle.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Muut yhdistykset, Omais- ja läheisyhdistykset, Vammaisyhdistykset

Teemat

edunvalvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kuntoutus- ja hoitopalvelut, nuoruus, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vammaisuus ja invaliditeetti, vertaistoiminta, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

asperger, autismi, autismikirjo, jatko-opinnot, itsenäistyminen, siirtymävaiheet, verkkokurssi

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, lapset ja nuoret, läheiset ja omaiset, opiskelijat, perheet, vammaiset ja invalidit, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Kansankatu 53, 1. krs, 90100 OULU

    Kansankatu 53, Oulu

Yhteystiedot

Kotikunta: Oulu
Sähköposti:
outi.tuomaala(at)autismiliitto.fi; sari.vierikko(at)autismiliitto.fi

Lisätietoa verkossa

Askel aikuisuuteen -sivusto

Autismiliitto ry / Askel aikuisuuteen -projekti

Autismiliitto ry

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Kansankatu 53, 1. krs, 90100 OULU

Kansankatu 53, Oulu