Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa

Lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat nimenneet järjestöyhteistyöstä vastaavia henkilöitä, kun koko maan tarkastelussa yhteyshenkilöitä löytyy vain reilusta puolesta kuntia. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin tiedoista: Muutos on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana melkoinen myös Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo järjestöagentti Helena Liimatainen. ”Aloittaessamme Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeessa syksyllä 2017, vain seitsemässä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa oli nimetty järjestöyhdyshenkilö, kun tällä hetkellä järjestöyhdyshenkilöitä löytyy jo 27 kunnasta”.

Pohjois-Pohjanmaalla on ymmärretty, että toimiva kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö vaatii rakenteita, koordinaatiota ja selkeitä toimintatapoja. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke pyysi järjestöyhdyshenkilöitä arvioimaan tammikuussa 2019 omaa toimintaansa järjestöyhdyshenkilönä sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Järjestöyhdyshenkilöt kokivat, että yhteistyö kunnan ja järjestöjen välillä helpottuu huomattavasti, kun on yksi henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ja jolla on mahdollisuus viedä asioita molempiin suuntiin. Järjestöjen koollekutsuminen säännöllisesti koettiin järjestöyhdyshenkilön yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä. Järjestöyhdyshenkilöt kokivat, että säännölliset tapaamiset ovat lisänneet toimijoiden keskinäistä luottamusta, vuoropuhelua ja järjestötoiminnan merkityksen ymmärtämistä kunnassa. Järjestöyhdyshenkilöt olivat iloisia myös siitä, että keskinäisen vuoropuhelun ja tekemisen kautta on syntynyt myös erilaisia oivalluksia yhteistyön mahdollisuuksista.

Tulevaisuuden kunta- järjestöyhteistyötä pohdittaessa, järjestöyhdyshenkilöt nostivat esiin järjestöyhteistyön käytäntöjen jatkuvan kehittämisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen muista kunnista. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke on tukenut omalta osaltaan tätä työtä kutsumalla säännöllisesti järjestöyhdyshenkilöt yhteisiin maakunnallisiin tapaamisiin, joissa on päästy verkostoitumaan toisten samaa työtä tekevien henkilöiden kanssa ja jakamaan hyviä kunta-järjestöyhteistyön käytäntöjä järjestöyhteistyön pohjaksi. Hanke pyrkii omalta osaltaan varmistamaan tämän tärkeäksi koetun toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa, jotta jokaisella kunnalla olisi mahdollisuudet kehittää kunnan käytäntöjä edelleen järjestöjen arvokkaan työn tukemiseksi.

Maakunnallinen hyvinvointityö tukee omalta osaltaan järjestöyhteistyön koordinaation kehittymistä myönteiseen suuntaan Pohjois- Pohjanmaalla. Maakunnalliset toimijat ja kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen hyvinvointityöhön vuosiksi 2019-2025 allekirjoittamalla hyvinvointisopimuksen, joka toimii pohjana myös kuntien ja järjestöjen yhteistyölle. Hyvinvointisopimuksessa järjestöyhteistyön koordinoimisesta todetaan mm. näin: ”Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden sekä kulttuurihyvinvointiverkoston yhteistyö on kiinteä osa hyvinvointiekosysteemiä.” Sopimuksen kirjausten toteutumiseksi Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta laati Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen esityksestä kunnille suosituksen järjestöyhteistyöstä. Suosituksessa lukee järjestöyhdyshenkilön nimeämiseen liittyen mm näin: ”Kuntaan nimetään järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaava järjestöyhdyshenkilö.” Yhteistyöllä kunnista rakennetaan elinvoimaisempia ja kuntalaisten hyvinvointia entistä paremmin tukevia.

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa sivuilta löydät paljon tietoa siitä, millainen kunta ja maakunta on järjestöystävällinen järjestöjen mielestä. Voit myös tutustua tarkemmin järjestöyhdyshenkilön toimenkuvaan Innokylässä.

Järjestöagentti Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.