Kumppanuustalo Nuotan
uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Koillisen kumppanit -hanke
Kitkantie 110
93600 Kuusamo
Puhelin: 0400 315 247
koillisenkumppanit@gmail.com
https://www.ihimiset.fi/kumppanuustalo-nuotta/

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Hankevastaava
Virpi Kilpijärvi
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Koillisen kumppanit -hanke
Kitkantie 110
93600 Kuusamo
Puhelin: 0400 315 247
virpi.kilpijarvi@koillisenkumppanit.fi

3. Rekisterin nimi

Kumppanuustalo Nuotan uutiskirjeen tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kumppanuustalo Nuotan uutiskirjeen tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • uutiskirjeen toimittaminen
 • tiedottaminen yhteistyökumppaneille ja yhdistyksille
 • palvelun turvallisuus
 • tilauksien seuranta ja analysointi

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö

 • Ihimiset.fi-palvelun ylläpitäjät pääsevät tarkastelemaan ja muokkaamaan Kumppanuustalo Nuotan uutiskirjeen tilaajatietoja.
 • Kumppanuustalo Nuotan nettisivut sijaitsevat ihimiset.fi palvelussa. Ihimiset.fi palvelu sisältää linkkejä myös muihin verkkopalveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden henkilötietokäytännöistä ja -sisällöistä. Kunkin palvelun tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.
 • Kumppanuustalo Nuotan nettisivut toimivat ihimiset.fi -palvelun kautta. Ihimiset.fi -palveluun ja Kumppanuustalo Nuotan sijoitettujen yhteisöpalveluiden (esim. Facebook ja Twitter) ja upotettujen palveluiden (esim. Youtube) sisällöt keräävät loppukäyttäjistä henkilötietoja omien käyttöehtojensa ja käytänteidensä mukaisesti. Ihimiset.fi -palvelun ylläpito ja Kumppanuustalo Nuotan sivujen ylläpito ei käsittele yhteisöpalveluiden, eikä upotettujen palveluiden keräämiä henkilötietoja. Yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.
 • Suostumuksen pohjalta uutiskirjeen tilaamiseen annetut henkilötiedot, joita voivat olla etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite

6. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Suostumuksen pohjalta uutiskirjeen tilaamiseen annetut henkilötiedot, joita voivat olla etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät:

 • Uutisen ja tiedotteen sekä uutiskirjeen tilauksen osalta Kumppanuustalo Nuotan sivuston ylläpito
 • Ihimiset.fi -palvelun teknisestä ylläpidosta ja järjestelmän kehittämisestä vastaa ulkoistettu IT-palveluntarjoaja.
  IT-palveluntarjoaja käsittelee tarvittaessa Ihimiset.fi -palvelun kaikkia henkilötietoja.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään määräaika:

Uutiskirjeen osalta säilytämme rekisterin henkilötietoja Kumppanuustalo Nuotan toiminnan ajan, jos tilaaja peruu uutiskirjeen tai toiminta loppuu, niin tiedot poistetaan.
Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajasta henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään.

10. Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto sekä siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Ihimiset.fi -palvelusta voidaan siirtää rajapintaratkaisujen kautta henkilötietoja palvelusta toiseen.
Näitä henkilötietoja ovat tapahtumien, uutisten ja tiedotteiden osalta sisällön ilmoittajan nimi ja kaikki annetut yhteystiedot.
Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta Ihimiset.fi -palvelusta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään ylläpitoon

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojen siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen valituksen tekemistä.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on rekisteröitynä oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on välillämme vallitseva asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustaa. Voimme rekisterinpitäjänä kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

13. Rekisteröityjen yhteydenotot

Uutiskirjeen osalta voit itse poistaa tietosi Kumppanuustalo Nuotan sivuilta. Kaikki muut selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella koillisenkumppanit@gmail.com. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä.

14. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle.
Ilmoittautuneiden sekä ilmoittautumiseen kytkettyjen palautteiden ja kokemusten osalta rekisterinpitäjä on järjestäjä (toimija), jolta rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista.

15. Muuta Kumppanuustalo Nuotan uutiskirjeen henkilötietojen käsittelyyn liittyvää

Omien henkilötietojen sijaan tilaaja voi antaa organisaationsa yleisen yhteystiedon uutiskirjettä tilatessaan.

16. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste on laadittu 4.11.2019Muokattu viimeksi: 19.11.2019