Mistä voi tilata kokemustoimijan? Kokemustoimija soittaa puhelimella, piirroskuva.

Mistä kokemustoimijan löytää kokemustoimijan toimeksiantoon? Eri lähteitä on monia, riippuen myös siitä, mihin tehtävään ja millaisen diagnoosin omaavaa tai millä elämänkokemuksella kokemustoimijaa haetaan. Tässä osiossa kerrotaan eri tavoista löytää kokemustoimija sekä siitä, miten tilausprosessi etenee eri vaihtoehdoissa.

Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto

Suomessa toimii valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1994. Siihen kuului vuonna 2020 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 650 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Eri alueilla käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla toimii myös ohjausryhmä, johon kuuluu eri järjestöjen edustajia, kokemustoimija ja opetusyksiköiden ja sidosryhmien edustajia. Kokemustoimintaverkosto ylläpitää kokemuspankkia, johon koulutetut kokemustoimijat voivat halutessaan antaa tietonsa.

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt voivat hakea jäsenyyttä kokemustoimintaverkoston toimintaan. Jäsenyyttä haetaan verkoston valtakunnalliselta ohjausryhmältä kirjallisesti allekirjoittamalla kumppanuussopimus. Ohjausryhmä käsittelee uudet kumppanuussopimukset kokousaikataulunsa mukaisesti, noin 5 kertaa vuodessa. Verkoston kumppanuussopimuksen voi pyytää verkoston suunnittelijalta: lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi.

Vuoden 2019 syksystä lähtien kokemustoimintaverkostoon voi hakea myös yhteistyöjäsenenä. Yhteistyöjäsenyys ei edellytä yhtä laajoja sitoumuksia ja velvoitteita, kuin varsinaisen jäsenyys. Yhteistyöjäsenenä voi olla todennäköisesti myös alueellinen sote-alan hanke, verkosto tai vastaava, jolla on omaa kokemustoimintaa.

Tästä löytyy lisätietoa kokemustoimintaverkostosta.

Kokemustoimintaverkoston kokemuspankki

Kokemustietoa voidaan hyödyntää ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköissä ja täydennyskoulutuksessa tai muuta opetusta täydentämässä. Tarkoitus on myös viedä tietoa järjestöistä oppilaitoksiin ja vahvistaa yhteistyötä. Perusopetuksessakin on hyvä kuulla erilaisista elämäntilanteista perheissä, näin ymmärrys ja tieto erilaisiin tilanteisiin syvenee.

Kokemustoimija on myös hyvä yhteistyökumppani erilaisten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kuitenkin voi olla epätietoisuutta, mistä kokemustoimijan voi tilata? Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto ylläpitää kokemustoimijapankkia, jossa on eri puolilla Suomea toimivia kokemustoimijoita. Tämä pankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä – olemalla suoraan yhteydessä kokemustoimijaan. Kokemustoimintapankista toimija voi hakea kokemustoimijaa diagnoosin, järjestön, alueen, elämäntilanteen ja -kokemuksen tai oireen perusteella. Pankissa näkyy myös kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutuksen käyneet. Tässä on tietoa prosessista, miten kokemustoimijan löytää kokemuspankista. Pankin käyttö edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia, koska pankki sisältää arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. Näitä tunnuksia voi hakea julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijät, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Tunnukset kokemuspankkiin voi tilata verkoston sivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse kokemustoimintaverkoston työntekijöiltä. Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöt päivittävät omalta osaltaan kokemustoimijoidensa tietoja pankkiin.

Kokemustoimijan tilaus suoraan järjestöltä

Kun tilaaja hakee tietyn diagnoosin tai tietyn vamman omaavaa kokemustoimijaa, hän voi olla yhteydessä myös suoraan eri järjestöihin. Tämä prosessikuvaus avaa enemmän asiaa. Pohjois-Pohjanmaalla on monia järjestöjä, joilla on toiminnassaan kokemustoimijoita. Näiltä kokemustoiminnan sivuilta löytyy listaus näistä järjestöistä tai yhdistyksistä, joista voi kysyä kokemustoimijaa johonkin tehtävään.

Tilaajan opas

Arjen kokemukset työni tueksi -oppaan kokemustoimijoiden tilaajille kansikuva.Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija teki opinnäytetyönään oppaan kokemustoimijoiden tilaajille Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeelle. Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija teki opinnäytetyönään oppaan kokemustoimijoiden tilaajille Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeelle. Oppaan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat eri järjestöjen työntekijät ja kokemustoimijat.

Kuvituksen oppaaseen on tehnyt Tytti Karjalainen Kulttuurivoimalasta. Arjen kokemukset työni tueksi – opas kokemustoimijoiden tilaajille on tarkoitettu ensisijaisesti niille kokemustoimijoiden tilaajille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kokemustoiminnan hyödyntämisestä. Ne toimijat, jotka hyödyntävät jo kokemustoimijoita työssänsä, voivat käyttää opasta tilauksen tarkistuslistana. Opas hyödyttää myös kokemustoimijoita, jotka voivat halutessaan kerrata tehtävään valmistautumiseen liittyviä asioita ja tehtävän jälkeisiä toimenpiteitä.

OLKA-toiminta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Pyöreä olkan logo.OLKA®-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Sitä toteuttaa Pohjois-Pohjanmaalla OLKA Oulu. Toiminnan keskiössä on Järjestöpiste Kaiku, joka sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan avohoitotalossa, osoitteessa Kiviharjuntie 9. OLKA tarjoaa OYS:n potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA-toimintaan kuuluu: OIVA-tietopalvelu, Vapaaehtoinen ILONA -palvelu, TOIVO-tukipalvelu ja HELMI-kehittäjäpalvelu. HELMI-kehittäjäpalvelu vastaa kokemustoimijoiden välittämisestä sairaalan tarpeisiin. Lisäksi OLKA-toiminnan järjestökoordinaattori haastattelee kokemustoimijat, järjestää sairaalaperehdytyksen ja seuraa sairaalassa tehtyä toimintaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa.

Tilaajan ja kuulijan palaute kokemustoiminnasta

Niin kuin kokemustoimijalta odotetaan palautetta toiminnan kehittämiseksi, myös tilaajan ja kuulijan palaute on ensiarvoisen tärkeää. Palautteen antaminen tapahtuu sähköisillä palautelomakkeilla, joita löytyy sote-yksikön ja opetusyksikön työntekijälle sekä kuulijalle/osallistujalle. Kokemustoimija voi antaa tehtävänsä yhteydessä linkin palautelomakkeiseen, jotta kuulijat voivat pikaisesti täyttää kyselyn ja antaa tarvittavaa ja hyödyllistä tietoa valtakunnalliselle verkostolle. Verkosto kokoaa nämä palautteet. Eri ryhmille kohdennetut palautelomakkeet löytyvät kokemustoimintaverkoston sivuilta.Muokattu viimeksi: 21.01.2021