Työtä hyvässä seurassa

01.02.2020 - 31.01.2023 / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Kenelle?

Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia.

Miksi?

Hanke on syntynyt tunnistetun tarpeen pohjalta maakunnan liikunta- ja urheiluseuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä, joissa on monipuolisesti tarjolla eri alan osaamisen työtehtäviä mutta ei kuitenkaan toiminnan laadun ja kehittämisen kannalta riittävää osaamista. Tämä on työllistämisen näkökulmasta käyttämätön mahdollisuus. Toisaalta samaan aikaan maakunnassa on korkea työttömyys sekä nuorten että yli 54-vuotiaiden keskuudessa. Myös pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä on maakunnassa paljon.

Mitä lisäarvoa työnhakijoille?

Hankkeeseen osallistuvien työttömien työhyvinvoinnin ja työkyvyn edellytykset paranevat yksilöllisen elintapaohjauksen myötä, ja heidän omat työhyvinvointitaidot vahvistuvat sen lisäksi, että he työllistyvät liikunta- ja urheiluseuroihin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Jokainen osallistuja laatii ohjatusti henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman. Lisäksi hankkeeseen osallistuvien työttömien työnhakutaidot paranevat ja he tulevat tietoisiksi omista vahvuuksista ja vaihtoehtoisista urapoluista yksilöllisen uravalmennuksen myötä, mikä parantaa heidän mahdollisuuksia jatkotyöllistymiseen.

Mitä lisäarvoa seuroille / yhdistyksille?

Seuroille kehitetään työllistämisen toimintamalli, mikä mahdollistaa asiantuntevan ja seurojen toimintaa tukevan työvoiman palkkaamisen myös jatkossa. Seurojen ja yhdistysten rooli työnantajana vahvistuu, jolloin kynnys palkata uusi työntekijä seuroihin madaltuu. Työntekijän työpanoksen kautta seurojen vapaaehtoisten työtaakka kevenee, jolloin seurat koetaan mukavampina ja houkuttelevampina yhteisöinä, mikä oletettavasti lisää seurojen jäsenmäärää, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä entisestään. Lisäksi vahvistetaan mahdollisuuksia tarjota palveluja kunnille, esimerkiksi iltapäiväkerhoja, ikäihmisten liikuntapalveluita tai liikuntapaikkojen ylläpitoa.

Mitä lisäarvoa kunnille?

Kunnat puolestaan hyötyvät, kun työllistetään kohderyhmässä olevia vaikeasti työllistyviä työttömiä, jolloin työttömyys kunnissa vähenee. Lisäksi kunnat saavat lisäarvoa hyvin toimivista ja ammattimaisesti hoidetuista liikunta- ja urheiluseuroista, järjestöistä ja yhdistyksistä, mitkä lisäävät kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä parantavat mahdollisuuksia parantaa eri-ikäisten liikkumista.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toteuttamisalueen kunnat Ii, Muhos, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala, TE-toimisto sekä muut tahot, joiden kautta työttömiä ohjautuu hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kesto on 3 vuotta (1.2.2020–31.1.2023).

Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Osoitteet

  • Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Työtä hyvässä seurassa

Asiasanat

työllistyminen, työllistäminen, työllistymisen tuki, työllisyys, Työllisyys, työttömyys, yhdistystoiminta, työttömien yhdistykset, seuratoiminta, liikunta- ja urheiluseurat, tukea yhdistystoimintaan,

Henkilöt

Ylimäki, Eeva-Leena

Projektivastaava, Työtä hyvässä seurassa

p. 050 367 8570
s. eeva-leena.ylimaki@popli.fi

Laukka, Juha

Seurakehittäjä

p. 050 406 0288
s. juha.laukka@popli.fi

Ollila, Riitta

Projektityöntekijä, Työtä hyvässä seurassa

p. 050 377 0100
s. riitta.ollila@popli.fi