NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

01.06.2018 - 31.05.2021 / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Mitä?

NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen taustalla on NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat ns. NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training) hankkeeseen osallistuvissa kunnissa sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.

Miten?

Hankkeessa käynnistetään ja tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden (kunnat, seurat, yhdistykset) välillä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä ja nuorten ohjaamisessa aktivoivan ja mielekkään liikunnallisen tekemisen pariin. Hankkeessa järjestetään ideakilpailuja uudenlaisten liikuntaa edistävien toimintojen käynnistämisestä, toteutetaan nuorten lähtökohdista ja tarpeista lähtevää liikuntatoimintaa sekä jaetaan hyviä käytäntöjä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuntafoorumin kautta. Nuoria aktivoidaan liikunnan pariin myös käynnistämällä liikuntaetsivätoiminta ja tukemalla nuoria vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä. Koulutuksen toteutuksessa yhdistetään teoriatietoon käytännön ohjaustyö ja osallisuusnäkökulma. Hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan saamiseksi pysyväksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa. Hankkeessa myös jatkopolutetaan nuoria eteenpäin liikunnan avulla yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa sisällyttämällä nuoren tarpeista lähtevä kokemusliikunta vahvemmin mukaan työpajatoimintaan ja valmentavaan koulutukseen.

Tulokset?

Hankkeen tuloksena toimijoiden osaaminen matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä lisääntyy ja yhteistyön tuloksena syntyy seuroihin ja kuntiin kohderyhmälle suunnattua pysyvää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Kokemusliikunnan toimintamalli juurtuu mukana oleviin seuroihin ja kuntiin. Hankekuntien alueella käynnistyy liikuntaetsivätoiminta, jonka avulla ohjataan nuoria liikuntapalvelujen piiriin nuoren tarpeiden mukaisesti. Liikuntakummien kautta liikuntaan osallistumisen kynnys madaltuu nuorilla. Nuoret pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen ja löytävät omanlaisia liikuntamahdollisuuksia, mitä kautta heidän osallisuutensa kokemus sekä hyvinvointi lisääntyvät, toimintakyky vahvistuu ja mahdollisuudet siirtyä jatkopolulle koulutukseen tai työelämään paranevat. Kehittämistyön kautta kunnat voivat jatkossa säästää mm. nuorten syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia.

Missä?

NOVA2-hanke kohdentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin alueelle.

Toteuttajat?

Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.

Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Osoitteet

  • Sammonkatu 6, Oulu, Finland

NOVA2-hanke

Asiasanat

matalan kynnyksen toiminta, liikunta, liikunta- ja urheiluseurat, liikuntaharrastus, elämyksiä liikkuen,

Henkilöt

Löytynoja, Tanja

Projektipäällikkö, NOVA2-hanke

p. 050 356 5144
s. etunimi.sukunimi@popli.fi

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka