NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

01.06.2017 - 31.03.2018 / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa.

Taustaa:

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 15-29-vuotiaat nuoret Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnassa on keskimääräistä enemmän nuorisotyöttömyyttä, minkä lisäksi koulutuksen ulkopuolelle jää vuosittain noin 3 000 nuorta. Inhimillinen huono-osaisuus koskettaa siten lukuisia nuoria.

Liikunnan on todettu ehkäisevän passivoitumista ja syrjäytymistä, ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen vaikuttaa usein myönteisesti myös psyykkiseen hyvinvointiin. Haasteena kuitenkin on liikuntapalvelujen ja asiakkaiden kohtaaminen, sillä kynnys liikuntapalvelujen käyttöön voi olla liian suuri haastavassa elämäntilanteessa oleville. Tällä hetkellä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan liikunta- ja hyvinvointipalveluja osana kuntien ja järjestöjen vapaaehtoisia ryhmiä, työpajoja ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä joissakin kunnissa kannustetaan liikkumaan omaehtoisesti liikuntapassilla. Nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden ja elämänhallinnan parantamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää matalan kynnyksen toimintaa, eri sektori- ja hallinnonalarajat ylittävää yhteistyötä ja uudenlaista palveluntuotantoa.

Urheiluseurat ja monet paikalliset yhdistykset, kuten kylä- ja asukasyhdistykset sekä erilaiset harrastusjärjestöt, ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tarjoajia ja siten potentiaalisia toimijoita myös nuorille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan järjestäjinä. Osa urheiluseuroista on jo aktivoitunut toiminnassa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla toimivien seurojen ja yhdistysten mahdollisuuksia ja kiinnostusta sosiaalisten liikuntapalvelujen järjestämiseksi ei kuitenkaan ole selvitetty laajemmin.

Hankkeen tavoitteena on: 

1.Selvittää Pohjois-Pohjanmaalla toimivien urheiluseurojen ja liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa, osaamistarpeita, yhteistyötä kuntasektorin kanssa sekä kiinnostusta tarjota työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä parantavia liikuntapalveluja.

2.Kartoittaa kuntien palvelutarjontaa ja yhteistyötarpeita liikuntapalvelujen järjestämiseksi kohderyhmälle.

3.Soveltaa kokemusliikunnan toimintamallia seuratyöhön.

4.Testata ja kehittää liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin kohderyhmään kuuluvien nuorten, kiinnostuneiden seurojen ja yhdistysten sekä kuntien kanssa.

Toimenpiteet:

Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien urheiluseurojen ja liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa, toimijoiden osaamistarpeita, yhteistyötä kuntasektorin kanssa sekä kiinnostusta tarjota nuorille osallisuutta ja toimintakykyä parantavia liikuntapalveluja. Hankkeessa selvitetään myös kuntasektorin sekä hyvinvointi- ja nuorten palveluja tuottavien kansalaisjärjestöjen tilannetta ja yhteistyömahdollisuuksia. Hanke kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa, toimintamalleja ja eri puolilla maakuntaa tehdyn kehittämistyön tuloksia, mitä täydennetään toimijoille kohdennetuilla kyselyillä ja haastatteluilla.

Selvitystyön pohjalta valitaan yhteistyökumppanit, joilla on ryhmämuotoista toimintaa kohderyhmään kuuluville, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 1529-vuotiaille nuorille. Pilottiryhmien kanssa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten omien tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta liikuntapalveluja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovelletaan kokemusliikunnan mallia.

Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa, jonka tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä, rakentaa sektorirajat ylittäviä verkostoja ja pohtia vaihtoehtoisia malleja nuorten työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi liikuntapalveluilla. Työryhmätyöskentelyyn kutsutaan mukaan eri alojen asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Hankkeen tuloksena:

Saadaan kokonaiskuva ja ajantasaista tietoa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista liikuntapalveluista, toimijakentästä, osaamistarpeista ja kehittämismahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla. Kartoituksen tulokset julkaistaan raporttina syksyllä 2017.

Pilottiryhmiin kuuluvat nuoret pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen, minkä myötä he saavat mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia. Mukana olevien seurojen, yhdistysten ja kuntatoimijoiden välinen yhteistyö kohderyhmälle suunnattujen liikuntapalvelujen tuottamisessa käynnistyy. Saadaan kokemuksia liikuntapalvelujen yhteissuunnittelusta ja kokemusliikunnan toimintamallin soveltuvuudesta seuratyöhön.

Workshop-toiminnan myötä muodostuu kohderyhmälle suunnattujen liikuntapalvelujen ja sosiaalisen seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostunut moniammatillinen verkosto.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa ja käynnistettäessä nuorten osallisuutta vahvistavia toimenpiteitä ja nuoria aktivoivaa liikuntatoimintaa.

 

Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL.

 

Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Osoitteet

  • Sammonkatu 6, Oulu, Finland

NOVA-hankkeen www-sivut

Henkilöt

Löytynoja, Tanja

Projektipäällikkö, NOVA2-hanke

p. 050 356 5144
s. etunimi.sukunimi@popli.fi