Hyvät arviot järjestörakenteelle maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoilta

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke tuki erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osallistumista maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ajalla 1.8.2017-8.3.2019. Pohjois-Pohjanmaan valmistelijat antoivat hankkeen työskentelystä hyvän arvosanan: 4,41/5. Kaikkia hankkeen osa-alueita arvioitiin erityisesti sote-järjestöjen osallisuuden näkökulmasta hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen arviointikyselyyn vastasi kymmenen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijaa. Parhaiten valmistelijat kokivat hankkeen vaikuttaneen järjestöjen yhteisen näkemyksen ja tahtotilan synnyttämiseen (4,6/5) sekä valmisteluhenkilöstön verkostoitumiseen järjestötoimijoiden kanssa (4,6/5). Hankkeen asiantuntemus järjestöistä ja järjestöjen toiminnasta koettiin valmistelun näkökulmasta hyväksi (4,5/5). Myös hankkeen viestintä maakunta- ja sote-uudistuksesta järjestökentälle sai hyvän arvosanan (4,5/5). Hankkeen järjestöille tarjoama tuki Ihimiset.fi -palvelun käyttöönotossa sekä hankkeen valmistelulle tarjoama tieto Ihimiset.fi -palvelun rajapintamahdollisuuksista koettiin integraation onnistumisen näkökulmasta merkittäväksi (4,4/5). Hankkeen myös koettiin toimineen järjestöjen yhteisenä edunvalvojana ja edustajana valmistelussa (4,3/5).

Heikoimmaksi hankkeen toiminta arvioitiin sen osalta, miten hanke on vaikuttanut (erityisesti sote-alan) pysyvien järjestöyhteistyön rakenteiden muodostumiseen maakunnassa (4/5). Pysyvien rakenteiden muodostamiseen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ei vielä päästy, koska maakuntaorganisaatiota, johon järjestöjen pysyvät rakenteet olisivat voineet kiinnittyä, ei valmistelun päättyessä ollut vielä olemassa eikä siitä ollut myöskään mitään päätöksiä olemassa.

Toimialoittain parhaimmat arviot hankkeelle antoivat hallinnon ja talouden valmistelu (5/5), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelu (4,64/5), viestinnän ja osallisuuden valmistelu (4,5/5) sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelu (4,43/5). Heikoimmin hankkeen onnistumista arvioi kasvupalvelujen valmistelu (3,79/5). Kasvupalvelujen valmisteluun järjestöjen kiinnittyminen onnistui myös hankkeen oman arvion mukaan heikoimmin.

Sanallisissa arvioissa valmistelijat nostivat esiin hankkeen osaamisen: ”Olen tykännyt erityisesti siitä, että hanke on kyennyt loogiseen, ymmärrettävään ja selkeään kehittämiseen.” Myös monialaisuus on saanut kiitosta: ”Hanke lisäsi monialaisuutta sote-makuvalmistelussa ja piti järjestöjen verkostoja kiinni valmistelussa.” Toisaalta monialaisuutta toivottiin myös lisää: ”Lisää yhteisiä tilaisuuksia, ehkä hiukan järjestökenttää laajentaenkin.” Sote-järjestöjen erityisyys hankkeessa on aiheuttanut närää joidenkin järjestötoimijoiden osalta: ”Hetkittäin on viitteitä siitä, että jotkut yksittäiset ihmiset ovat saattaneet kokea järjestöyhteistyön menevän sote edellä. Hyte-valmistelun osalta en ole itse näin kokenut.”

Järjestöjen perusviesti on valmistelijoiden keskuudessa ymmärretty hyvin: ”Kokemuksen ja osallisuuden esillä pitäminen ja osaksi tuominen palveluiden vaikuttavuutta mitattaessa on ollut todella hyvää ja ansiokasta!” Valmistelijat rohkaisevat hanketta yhteistyöhön myös jatkossa: ”Yhteistyön syventämistä kannattaa jatkaa nykyorganisaatioiden kanssa” ja ”Nyt toimijoita ja palveluiden järjestäjiä enemmän kuin yksi maakunta-järjestäjä, joten dialogia on käytävä kaikkien järjestäjien kanssa – ei vain suurimpien kanssa.”

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama valtakunnalliseen Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelmaan kuuluva hanke, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Lisätietoja hankkeesta saat hankkeen nettisivulta.

Caritas-Säätiön DigiJelppari-hanke on startannut

DigiJelppari on sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella toteutettava kolmivuotinen hanke (2019-2021). Sen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen opittujen digitaitojen avulla.

Henkilökohtainen digiopastus tapahtuu vapaaehtoisten digijelppareiden opastamana ikäihmisten kotona, heidän omilla laitteillaan ja heidän yksilöllisistä tarpeista käsin. Kun ikäihmisen digitaidot parantuvat, hänen osallisuutensa yhteiskunnassa vahvistuu ja uusien sosiaalisten verkostojen kautta yksinäisyys lievittyy. DigiJelppari -hanke tarjoaa myös eri-ikäisille kiinnostavaa ja osallistavaa vapaaehtoistoimintaa, jossa toteutuu ikäihmisten välinen vertaistuki sekä sukupolvien välinen sosiaalinen kohtaaminen. Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö.

 

Mikäli sinulla on tiedossa sopivia ikäihmisiä tai vapaaehtoisia hankkeeseen, ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:    
Matleena Keränen, projektikoordinaattori
Puh. 044 468 4201
matleena.keranen@caritaslaiset.fi

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGBhttp://yhteiso.caritaslaiset.fi/caritaksen-uusi-digijelppari-hanke-starttaa/

Rekryilmoitus: Verkostoluotsi Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen

Rekryilmoitus: Verkostoluotsi Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen

Tervetuloa verkostoluotsiksi Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuteen Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseen. Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta toimeksi.fisivustosta sekä 13 alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten verkostojen kanssa. Toimeksi.fi helpottaa kansalaistoimintaan liittyvää viestintää ja tiedonhallintaa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ylläpitää ja kehittää Veikkauksen tuella eri yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä kehittävää ja toimintaedellytyksiä parantavaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistävää Järjestörakennetta. Lisäksi yhdistys hallinnoi Veikkauksen tuella erilaisia kehittämishankkeita. Yhdistyksellämme on koordinaatiovastuu valtakunnallisesta Toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuudesta. Työparinasi toimii tekninen asiantuntija sekä tukenasi laaja, osaava verkosto ja yhdistyksen henkilökunta.

Toimeksi.fi-verkostoluotsi
Tehtävänkuvaus:

 • Toimeksi.fi-verkoston koordinointi ja johtaminen
 • Toimintaympäristön seuraaminen ja sisällöllinen kehittämistyö
 • Sopimukset ja sopimusten hallinnointi
 • Dokumentointi, arviointi, raportointi -budjetointi ja kustannusten hallinta
 • Eri ryhmien työskentelyn koordinointi
 • Kokousten ym. valmistelutyö
 • Yhteistyö- ja laajentumisneuvottelut
 • Yhteisen sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin koordinointi
 • Yhteisen viestintä- ja markkinointimateriaalin tuottamisen koordinointi
 • Tiedon hankinta ja tuottaminen verkoston tarpeeseen
 • Toimeksi.fi-palvelun ja rakenteen koordinointi ja palvelun sisällöllinen ylläpito
 • Kehittämistehtävien koordinointi verkoston erityisosaamisen ja resurssien mukaan (kehittämistyöryhmät ja valmistelutyöryhmät)
 • Toimeksi.fi -verkkopalvelun esittely konferensseissa, messuilla ym. tai ko. toiminnan delegointi verkoston jäsenille -palvelumuotoilu, prosessien hallinta, käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Hallinnointi, verkostot, kehittäminen

Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Työsuhteen jatkuminen riippuu Veikkauksen rahoituksesta, joka vahvistetaan vuosittain. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Työ edellyttää matkustamista. Noudatamme Sosiaalialan järjestö-tes:a.

Hakemus palkkatoiveineen ja cv osoitteeseen mervi.kestila@lapinsote.fi, otsikolla ”Verkostoluotsi” viimeistään 30.4.2019 klo 15. Lisätiedot arkisin toiminnanjohtaja Mervi Kestilä p. 040 6895910 tai puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen p. 040 0398217.

Kokemuksia ”Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutuksesta

Kokemuksia ”Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutuksesta

Osallistuin ”Kuka meistä hyötyy ja miten? Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutukseen Oulussa 10.4.2019. Edustan Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva -toimintaa ja mielestäni on tärkeää osata löytää keinoja, miten toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata tai konkretisoida. Yhdistystoiminnassa täytyy tietää mikä vaikuttavuus meidän toiminnalla on ja pitääkö toimintaa myös muuttaa, jotta saavutamme tavoitteet. Koulutuksesta halusin saada keinoja arvioida omaa toimintaa ja miten arviointia voisi selkeyttää, jotta se olisi helppoa myös kohderyhmälle, jolta arviota kysytään.

Koulutuksessa sain konkreettisesti mallintaa OmaisOiva -toimintaa. Teimme työparini kanssa mallintamisen Ovet -valmennuksesta. Malli toi selkeästi esille sen, millaisin panoksin voimme saada tavoiteltuja tuotoksia ja vaikutuksia aikaiseksi. Monet ehkä pelkäävät tehdä kustannusvaikuttavuuslaskelmaa, mutta se toi konkreettisesti esille euromäärät, miten pienin panoksin voimme saada aikaiseksi vaikuttavuutta ja millaisia säästöjä yhteiskunta saa yhdistystoiminnan kautta.

Laadullinen arviointi on haastavaa ja usein haasteena on se, että yhdistystoiminnan tulokset näkyvät vasta myöhemmin kohderyhmässä.  Vaikutusten mallinnus ja mittaaminen antaa hyvän keinon löytää ne oikeat kysymykset, joita voidaan käyttää arvioinnin mittareina. Koulutuksessa oli eri yhdistysten edustajia ja mikä parasta, saimme vaihtaa kuulumisia ja uusia yhteistyökumppaneita. Koulutuksessa oli avoin ilmapiiri ja toi esille sen, että melkein jokaisessa yhdistyksessä mietitään samoja asioita. Olisi tärkeää, että työpaikalla voisi yhdessä miettiä vaikuttavuuden mallinnusta ja mukaan voisi ottaa myös kohderyhmää. Haasteena on ajan saaminen vaikuttavuuden arviointiin.

Suosittelen koulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille. Paljon on vielä opittavaa, mutta pikkuhiljaa asia sisäistyy. Kiitos osallistujille, järjestäjille ja kouluttajalle. Jatkossa voisimme tavata ryhmän kanssa skypen kautta ja saada samalla lisäkoulutusta.

Saila Käsmä-Karjalainen

Seuraava vertaiskoulutus yhdistysten vaikuttavuuden osoittamiseen järjestetään Oulussa tiistaina 23.4. klo 16.30 alkaen. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-mika-on-yhdistysten-toiminnan-vaikuttavuus/

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui – Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke jatkaa

Suomen hallitus erosi 8.3.2019, minkä myötä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajetaan alas. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti uudistuksen valmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on tuottanut osallistumisesta raportin Jarjestoyhteistyo ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Uudistuksen kariuduttua hanke jatkaa järjestöjen aseman turvaamiseen ja järjestöyhteistyön kehittämiseen liittyvää työtään olemassa olevien maakunnallisten organisaatioiden sekä kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta hanke selvittää, voidaanko järjestöyhteistyötä edistää sellaisessa kehittämistyössä, jota maakunnassa tehdään joka tapauksessa, mm. sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin integraatioselvitys sekä hoito- ja palveluketjujen kehittäminen. Seuraavan hallituksen esityksen mukaisesti hanke kiinnittyy myös tulevan sote-valmistelun rakenteisiin ja kehittämistyöhön. Vuoden 2020 aikana hanke tuottaa käsikirjan sosiaali- ja terveyspalveluille järjestöyhteistyöhön liittyen.

Työ- ja elinkeinopalvelujen osalta hanke selvittää, miten järjestöt saadaan kytkettyä välityömarkkinoiden kehittämistyöhön sekä Pohjois-Pohjanmaan kasvupalvelupilotteihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat alueellista hyvinvointikertomusta ja –sopimusta, joiden työstämiseen järjestöt voidaan ottaa mukaan. Järjestöjä pyritään saamaan myös hyvinvointisopimuksen allekirjoittajiksi. Maakuntaliitto ja AVI kutsuvat jatkossakin kuntien hyte- ja osallisuustoimijoita yhteisiin tapaamisiin, joten hanke osallistuu tapaamisten järjestämiseen ja kutsuu niihin kuntien järjestöyhdyshenkilöitä.

Kuntatason yhteistyö jatkuu kuten tähänkin asti eli hanke tukee kuntia mm. tila- ja avustuskäytäntöjen kehittämisessä, yhdistysiltojen suunnittelussa ja sisältöjen toteuttamisessa sekä kokemustiedon keräämisessä hyvinvointikertomukseen. Lisäksi hanke jatkaa yhdistysagenttitoiminnan koordinointia kouluttamalla, tukemalla ja tarjoamalla virkistystä vapaaehtoisille yhdistysagenteille. Yhdistysagentit toimivat yhdistysten yhteisinä vaikuttajina, järjestöyhdyshenkilöiden työpareina ja ihimiset.fi-digitukihenkilöinä kunnissa. Vuoden 2019 aikana hanke tuottaa käsikirjan järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien yhteistyöhön liittyen.

Järjestöyhteistyön saralla hanke jatkaa toimimista järjestöneuvottelukunnassa. Mikäli neuvottelukunta päättää lähteä tekemään Pohjois-Pohjanmaalle järjestöstrategiaa, hanke auttaa sen työstämisessä. Mikäli neuvottelukunta päättää laatia kunnille suosituksen järjestöavustuksista, hanke auttaa tässäkin työskentelyssä. Hanke myös jatkaa sote-järjestöjen alueverkoston sekä sote-järjestöjen tukirakenteiden verkoston (mm. järjestötalot ja vapaaehtoistoiminnan verkostot) koordinointia. Hanke järjestää järjestöille vertaistuellisia tapaamisia liittyen palvelumuotoiluun ja vaikuttavuuteen. Lisäksi hanke osallistuu ihimiset.fi:n kehittämistyöhön sekä järjestää järjestöille koulutusta ihimiset.fi:n käyttöönottoon liittyen.

Valtakunnallisesti Järjestöt mukana muutoksessa –hankkeet koostavat maakunta- ja sote-uudistuksen opit järjestöjen näkökulmasta tiiviiksi paketiksi tulevalle hallitukselle. Työn tavoitteena on saada seuraavalta hallitukselta entistä järjestöystävällisempi sote-uudistusesitys.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toiminnasta saat hankkeen nettisivulta.

Uudistus kaatui – miten käy hyte-yhteistyölle järjestöjen kanssa?

Kuukaudet ja vuodet vierivät taaksepäin katsottuna nopeasti. Niin myös se vuosi, jonka toimin Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) asiantuntijana. Pestini alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyi uudistuksen kaatumiseen ja valmistelun alasajoon maaliskuun 2019 lopussa. Olen palannut huhtikuun alussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön täysipäiväiseksi erikoissuunnittelijaksi.

Kirjoitan parhaillaan loppuraporttia hyte-valmistelusta. Raportissa kuvaan sen ison kokonaisuuden, jota vuoden aikana yhteistyössä kuntien ja järjestöjen edustajien kanssa olemme työstäneet. Kokonaisuus kantaa nimeä ihmislähtöinen hyte. Kaikki sai alkunsa siitä, että kunnat ja järjestöt toivoivat uudistukselta ihmiseen eikä organisaatioon ja palveluihin keskittyvää hyte-valmistelua. Pienen hämmästelyn ja mietinnän jälkeen syntyivät ihmisen koettua hyvinvointia kuvaavat ”joogaajakuvat”, jotka muodostavat ihmislähtöisen hyten ytimen. Kuvia on sittemmin sovellettu valmistelussa monella tavalla. Voit tutustua niihin tarkemmin loppuraportin ilmestyttyä.

Jos olisimme valmistelleet hyteä ”perinteisellä”, organisaatio- ja palvelulähtöiseltä haiskahtavalla tavalla, olisimme hyte-valmistelussa pidemmällä. Olisimme varmaankin jo esim. laatineet maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja maakunnalliset hyte-yhteistyön rakenteet. Silti koen, että valitsemamme tie oli oikea. Se oli hitaampi, mutta pitkällä tähtäimellä kestävämpi ja uskoakseni myös innostavampi. Olen iloinen siitä, että valtaosa keskeisimmistä hyte-yhteistyökumppaneistani on kokenut samoin: Palautekyselyn perusteella suurin osa kumppaneista on kokenut maakunnallisen hyte-yhteistyön kehittyneen eri näkökulmista tarkasteltuna selvästi tai jonkin verran hyvään suuntaan.

Maakunnallinen hyte-yhteistyö niin kuntien, järjestöjen kuin muidenkin toimijoiden kanssa ei kaadu uudistuksen mukana. Pohjois-Pohjanmaalla tukea jatkavat Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors. Heillä on maakunnallisesta hyte-yhteistyöstä jo pitkäaikaista kokemusta, ja he ovat kuuluneet hyte-valmistelua tukeneeseen ydintiimiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön rooli hyte-yhteistyön tukemisessa on vielä pohdinnassa.

Tammikuussa 2019 pidettiin hyte-työpaja, joka oli suunnattu kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöille ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen edustajille. Työpajan pohjalta syntyivät ensimmäiset luonnokset Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöisestä hyte-yhteistyön rakenteesta ja toimintamalleista. Uskon vakaasti siihen, että mitä pitemmälle ihmislähtöinen hyte ajan myötä jalostuu, sitä tärkeämmäksi järjestöyhteistyön rooli nousee. Tämä edellyttää myös selkeiden yhteistyön toimintamallien yhdessä kehittämistä.

Uudistuksen hyte-valmistelu päättyi juuri silloin, kun aika olisi alkanut olla kypsä konkreettisemmalle yhteistyölle. Ihmislähtöisen hyten luominen ja soveltaminen ovat toistaiseksi pysytelleet varsin strategisella tasolla, mutta hyte-yhteistyön rakenteen ja toimintamallien kautta olimme siirtymässä käytännönläheiseen yhteiskehittämiseen myös järjestöjen kanssa. Toisaalta rakenne ja toimintamallit ovat pienellä muokkaamisella sovellettavissa myös nykyiseen toimintaympäristöön ilman uudistusta. Yhdessä Ilpo Tapanisen ja Raija Forsin kanssa turvaamme tämänkin työn jatkuvuuden, sillä hyten pitää olla rakenteista riippumatonta. Siitäkin syystä ihmislähtöinen hyte on oikea tie.

Kiitän sydämestäni järjestötoimijoita kullanarvoisesta kumppanuudesta hyte-valmistelussa. Esimerkiksi järjestörakenne-hankkeen Helena Liimataisen kanssa olemme olleet parhaimmillaan yhteyksissä tai samoissa palavereissa lähes päivittäin, ja varmaan vähimmilläänkin viikoittain. Siinäpä onkin hyvä käytännön esimerkki hyten ja järjestöjen yhteistyöstä: Ihmislähtöisenkin hyten taustalla on aina ihmisten yhteistyö.

Aurinkoista ja virkistävää kevään alkua meille kaikille!

Lyhythiuksinen silmälasipäinen nainen kurkistaa männyn rungon takaa metsässä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu (50 % työajasta ajalla 1.4.2018–31.3.2019)
Erikoissuunnittelija, perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kuva: Teija Kettunen

Muhoksen vappu kerää kunnan, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen

Muhoksen vappu kerää kunnan, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen

Perinteikäs vapputapahtuma on koonnut ajokauden starttaavia motoristeja yhteen 70-luvulta lähtien. Ensimmäiset motoristit saapuivat Muhokselle muutaman motoristin Pyhälinnan Mimmiteekkiin vappukahveille. Huhu rennosta ajoreitistä, komeista maisemista ja hyvästä kahvista kiiri ja vuosien aikana motoristien määrä on laajentunut 500-1000 moottoripyörän kulkueeksi. Moottoripyöräharrasteyhdistys Oulu MC:n kokoaman kulkueen päätehtävänä on tuoda motoristit näyttävästi talven jälkeen maanteille ja muistuttaa autoilijoita, että moottoripyöräkausi alkaa.

Muhoksen vapputapahtumaa on ylläpidetty aktiivisten yhdistysten ja toimijoiden voimin 70-luvulta lähtien ja vuonna 2018 vastuu tapahtuman järjestämisestä siirtyi Muhoksen kunnalle. Ensimmäinen kunnan organisoima vapputapahtuma toteutettiin yhteistyössä aktiivisten paikallisten yrittäjien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Noin 3000 henkeä tavoittavan massatapahtuman tuotanto vaatii valtavan ponnistuksen vapaaehtoisilta osallistua tapahtuman käytännön järjestelyihin.

Vapputapahtuman ideointi ja suunnittelualustana toimi Mimmi Valleyn viikkottaiset tapaamiset Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen aulassa. Mimmi Valley on yrittäjien yrittäjähenkisten toimijoiden verkosto joka pyrkii aktivoimaan kyläkulttuuria. Avoimet tapaamiset jatkuvat myös 2019 vapputahtuman suunnittelun pohjana. Vuonna 2019 Muhoksen vapun messujen teemaksi on valikoitunut vapaa-aika. Vahvana osana messuja nähdään tänäkin vuonna eri yhdistysten ylläpitämät moottoriajoneuvoharrastukset ja näytteilleasettajia odotetaan ympäri Suomen. Muhoksen vapputapahtuma tarjoaa maksuttoman paikan kolmannen sektorin toimijoille.

Vapputapahtuman pääesiintyjänä nähdään painovoimaa uhmaava Stunt Freaks Teamin Stuntriding show. Tapahtuma on yleisölle pääsymaksuton ja tapahtumapaikkana toimii Muhoksen Tähtiareena ja sen ympäristö 1.5.2019 klo 13-18.

Katso lisätietoa osoitteesta: www.muhoksenvappu.com

Taija Jyrkäs, Muhoksen kunnan kulttuurituottaja ja järjestöyhdyshenkilö

Kuva: Suvi Siira

Assistentti.infon uusi verkkopalvelu on julkaistu

Tiedote

Julkaisuvapaa 27.3. klo 9.30.

Assistentti.infon uusi verkkopalvelu on julkaistu

Assistentti.infon verkkopalvelu www.henkilokohtainenapu.fi on julkaistu!

Palvelu on kaikille henkilökohtaisen avun toimijoille tarkoitettu tietopankki. Sieltä löytävät kootusti tietoa niin henkilökohtaisen avun käyttäjät, avustajat, palveluntuottajat kuin omaiset ja läheiset. Sivuille kootaan myös informaatiota alan kehityksestä ja ajankohtaisista tapahtumista sekä julkaistaan blogia.

Henkilökohtaisen avun laatusuositus!

Kaikki mitä olet halunnut tietää henkilökohtaisesta avusta, muttet koskaan ole kehdannut kysyä.

#henkilökohtainenapufi

Lisätietoja, palaute ja tiedustelut: 

Susanna Haapala

Koordinaattori ja koulutussuunnittelija, sosiaalipsykologi VTM
Assistentti.info, Kynnys ry

Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5. krs

00530 Helsinki

045 7732 4106

susanna@assistentti.info.

 Kynnys ry

Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki
045 7732 4106
sähköposti: susanna@assistentti.info

 

Yhdistysagenttitoiminta vaatii hyvää koordinointia

Yhdistysagenttitoiminta vaatii hyvää koordinointia

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke osallistui Alva-hankkeen järjestämään vapaaehtoistyön johtamisen koulutukseen Ylivieskassa, jonka kouluttajana toimi Anne Laimio. Koulutus antoi paljon hyviä, uusia ajatuksia vapaaehtoistyön koordinoinnin tueksi. Järjestörakenne –hanke on myös mukana Valikkoryhmissä Oulussa ja Oulun eteläisellä alueella. Valikkoryhmissä kehitetään ja vaihdetaan ajatuksia vapaaehtoistyön koordinoinnista alueellisesti. Hanke haluaa panostaa siihen, että hankkeessa toimivien vapaaehtoisten yhdistysagenttien toiminta on hyvin koordinoitua ja tukee agenttien työtä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeessa toimii nyt lähes 30 vapaaehtoista yhdistysagenttia ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Vapaaehtoistyön koordinoinnin osalta haasteita asettaa yksittäisten vapaaehtoisten toiminen ympäri Pohjois-Pohjanmaata: osassa kunnista toimii kaksi yhdistysagenttia, mutta monessa kunnassa työtä tekee paikallinen agentti yksin. Jokainen vapaaehtoinen kuitenkin ansaitsee kaiken mahdollisen tuen toiminnan toteuttamiseksi ja tämän eteen tulee tehdä töitä. Yhteishengen luominen ja agenttien välinen vuoropuhelu tulee tehdä helpoksi ja saavutettavaksi matalalla kynnyksellä, jotta työ yhdistysagenttina on mielekästä.

Myös kuntien välillä on paljon eroja. Jo yli 20 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa on nimennyt järjestöyhdyshenkilön, jonka kanssa paikallinen yhdistysagentti voi tehdä yhteistyötä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi ja järjestöjen yhteisten asioiden esiin nostamiseksi. Osasta kunnista järjestöyhdyshenkilö kuitenkin vielä puuttuu.

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää yhdistysagenttien verkostoa lisäämällä viestintää, yhteydenpitoa sekä tarjoamalla agenteille mahdollisuuksia vertaiskouluttautumiseen. Vaikka agenttitoiminnassa tehdään töitä tärkeiden asioiden parissa, vapaaehtoistyön tulee olla myös mukavaa – siksi tulemmekin tarjoamaan agenteille myös mukavia, yhteisiä virkistyshetkiä. Näistä seuraava, erityisesti virkistäytymiseen panostava tilaisuus on Yhdistysagenttien kesäpäivä, joka järjestetään Oulussa kesäkuussa. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Anna Katajala, Anni Rekilä ja Helena Liimatainen

Palvelumuotoiluajattelua mukaan järjestöjen toiminnan kehittämiseen?

Palvelumuotoiluajattelu on tämän ajan ”the juttu” liiketoiminnassa eli silloin kun puhutaan jonkin tuotteen tai palvelun myymisestä. Viime vuosina palvelumuotoiluajattelua ollaan tuotu yhä enemmän myös järjestömaailmaan siksi, että toimintaympäristön muutos pakottaa järjestöt ja yhdistykset uudelleenarvioimaan toimintaansa ja miettimään eri tavalla oman toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia. Onko yhdistyksemme toiminta sellaista, mitä jäsenemme/ kohderyhmämme juuri tällä hetkellä ja tässä ajassa tarvitsee? Mitä lisäarvoa palvelumuotoilun hyödyntäminen voi tuoda yhdistyksemme kehittämistyöhön?

Palvelumuotoilussa puhutaan yleensä asiakkaista, mutta järjestöpuolella voidaan asiakkaiden sijaan puhua myös jäsenistä, kohderyhmästä tai käyttäjistä, ja ostamisen sijaan esimerkiksi toimintaan osallistumisesta tai palvelun käytöstä. Palvelumuotoiluajattelun keskeisimpiä ajatuksia ovat ihmislähtöisyys ja yhdessä tekeminen, mutta myös toiminnallisuus, visuaalisuus ja luovuus/hauskuus. Nämä ominaispiirteet näkyvät vahvasti myös järjestömaailmassa ja ajattelenkin, että palvelumuotoiluajattelu ylipäätään on luontaista yhdistyksille; toiminta ja palvelut suunnitellaan ja rakennetaan käyttäjien ehdoilla. Lisäksi yhdistysten toiminta alkaa lähtökohtaisesti myös ihmisten tarpeista ja toimintaa ja palveluita kehitetään ihmisten todellisiin tarpeisiin vastaaviksi. Oleellista lieneekin se; miten saadaan yhdistyksille luontainen tiedostamaton toiminta muuttumaan tietoiseksi ja sitä kautta oikeaksi kehittämistoiminnaksi?

Palvelumuotoiluajattelussa elää mahdollisuus järjestöjen ja yhdistysten eteenpäin kehittämiseen. Tärkeintä on tuoda jäsen tai käyttäjä aktiiviseen rooliin, toiminnan kehittämisen keskiöön; kysytään hänen kokemuksia toiminnastamme ja sen tarpeellisuudesta ja lähdetään tekemään kehittämistyötä yhdessä. Palvelumuotoilun avulla voidaan selkeyttää yhdistyksen perustehtävää ja sen pohjalta järjestettävää toimintaa ja lisätä myös toiminnan houkuttelevuutta yhdistyksen jäsenille, vapaaehtoisille sekä toiminnan kohderyhmille. Aitoon asiakas/jäsen/kohderyhmäymmärrykseen perustuva yhteiskehittäminen jäsenien, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa luovat myös vaikuttavampaa järjestötoimintaa.

Tätä ilosanomaa haluamme Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeessa tuoda yhdistyksille näkyväksi ja ymmärrettävään muotoon toteuttamalla aiheesta Mietitään ja kehitetään yhdessä- palvelumuotoilun hyödyntäminen yhdistystoiminnassa- tilaisuudet 17.4.2019 klo 16.30-19.30 Oulussa ja Ylivieskassa. Tilaisuuksissa kuulet palvelumuotoilun peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä laadit oman yhdistyksesi toiminnan kehittämiselle suunnitelman palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Tilaisuuksien ja yhteisen keskustelun avulla voit herätellä omaa, sisäistä, palvelumuotoiluajattelijaasi. Tai ehkä huomaat, että oletkin aina ollut sitä! Lisätietoa ja ilmoittautumiset tästä

Jotkut ihmiset hyväksyvät asiat hampaat irvessä. Toiset muuttavat niitä iloisesti hymyillen. Tänäänkin.

-Positiivarit, ajatusten aamiainen-

 

Kehittämisterveisin:

Anna Katajala

Projektityöntekijä, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys