Kehittämisehdotuksia yhdyspintatyöhön Santavuoren opinnäytetyöstä

Outi Santavuoren opinnäytetyö tuotti tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunnan eri toimialojen ja järjestöjen yhdyspintatyön tueksi. Työn tarve lähti liikkeelle Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjauksen tarpeesta saada tietoa jäsenkuntiensa ja alueen yhdistysten hyvinvointipalveluista. Työn tuloksena syntyi kuusi pyramidimalliin kuvattua kehittämisehdotusta, jotka voidaan toteuttaa yksittäin, mutta vaikuttavin muutos saadaan aikaiseksi aloittamalla pyramidin pohjalta ja edeten kohti huippua. Ehdotukset koskivat myös järjestöyhteistyötä.

POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen asiantuntijat Terttu Piippo ja Helena Liimatainen osallistuivat Santavuoren Yhteisöpedagogi (YAMK) -opinnäytetyötutkimuksen haastatteluun ja työpajaan. Keskusteluissa käytiin läpi sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntien ja järjestöjen yhdyspintoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Järjestöpuolelta työpajaan osallistui myös ALVA-verkoston edustaja.

Santavuoren kehittämisehdotukset

 

Santavuori esittää opinnäytetyössään, että alueensa sote-palveluista vastaava Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja sen jäsenkunnat lisäisivät keskinäistä dialogiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Myös keskusteluyhteyttä järjestökenttään halutaan vahvistaa ALVA-verkoston avulla. Toimijoiden välisen dialogin synnyttämiseksi Santavuori esittää uutta alueellista monitoimijaista työryhmää, joka käynnistäisi maakunnallisen hyvinvointisopimuksen pohjalta alueellisen toimeenpano-ohjelman laatimisen.

Hyvinvointijohtamisen selkeyttämiseksi Santavuori esittää myös, että hyvinvointijohtamiseen liittyen tulisi sopia toimijoiden kesken käytettävästä kielestä, jotta jokainen toimijaverkoston jäsen tietäisi, mistä asioista milloinkin puhutaan ja mihin mikäkin työryhmä liittyy.

Santavuori esittää myös, että organisaatioissa tuettaisiin paremmin verkostoyhteistyöhön sitoutumista. Parempaa sitoutumista tukisi mm. verkostojen kokoonpanojen huolellinen pohtiminen, tietämys siitä, mihin verkostoihin kukanenkin työyhteisön jäsen kuuluu sekä ymmärrys siitä, että monimutkaisia hyvinvoinnin ja terveyden haasteita ei kukaan toimija voi ratkaista yksin, joten verkostoyhteistyö on keskeinen osa jokaisen ammattilaisen työtä. Myös palveluohjauksen työntekijöiden ja esimiesten mukana olo verkostoissa on oleellista tiedonkulun ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen näkökulmasta.

Järjestöyhteistyön näkökulmasta Santavuori esittää, että ALVA-verkoston roolia alueellisena järjestöjen edustajana vahvistettaisiin. Verkoston työntekijät olisi hyvä kutsua mukaan jäsenkuntien hyte-työn ryhmiin ja kuntien järjestöyhdyshenkilöiden olisi hyvä osallistua ALVA-verkoston koordinoiman Jokilaaksojen valikkoryhmän toimintaan. Lisäksi Santavuori esittää, että sote-palvelut ja kunnat alkaisivat aikaisempaa paremmin hyödyntämään ihimiset.fi-alustaa järjestötoiminnan näkyväksi tekemisen välineen motivoimalla järjestöjä alustan käyttämiseen sekä lisäämällä ihimiset.fi-leijukkeet jäsenkuntien nettisivuille. Näin myös palveluohjaajat saisivat sivustolta kootusti tietoa alueen järjestöistä ja niiden toiminnasta.

Santavuoren ehdotukset ovat erittäin hyödyllisiä ja käyttökelpoisia. Järjestöyhteistyöhön liittyvät ehdotukset ovat täysin linjassa myös POPsote-hankkeen hyte-osahankkeen järjestöyhteistyön rakentamisessa esiin nousseiden ajatusten kanssa. POPsote-hanke onkin jo aloittanut keskustelut roolituksesta yhdyspinnoilla ALVA-verkoston lisäksi myös muiden maakunnallisten ja seudullisten järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä tukevien järjestöjen kanssa. Nämä järjestöt ovat syksyllä mm. mukana järjestämässä alueellisia tilaisuuksia, joissa suunnitellaan kyseisen alueen sote-keskusten järjestöyhteistyötä. Lue lisää syksyn tilaisuuksista tästä!

Asiasanat

sote, sote-uudistus, järjestöt, opinnäytetyö, popsote,