Järjestöt ja kokemustoimijat Tulevaisuuden sote-keskusten kumppanina

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pyrkii siirtämään palvelujen painopistettä ennalta ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen suuntaan. Tässä työssä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä rakennetaan kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten sekä POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; mielenterveys- ja päihdepalvelut; hoitotakuu; ikäihmisten palvelut) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) osahankkeen yhteistyöllä.

Sote-uudistusta koskevissa lakiesityksessä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan ja palveluiden todetaan olevan osa esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden, pitkäaikaissairauksien hoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä ikääntyvien palveluiden palveluketjuja tai -kokonaisuuksia. Näitä palveluketjuja kehitetäänkin Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kehittämisohjelmissa on noussut esiin useita mahdollisuuksia alueellisen järjestöyhteistyön rakentamiselle:

Kuvassa esitellään POPsote-hankkeessa esiinnousseita asioita, joiden puitteissa alueilla voitaisiin tehdä yhteistyötä

Sama kuva PPT-muodossa

Lakiesitysten mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävänä olisi jatkossa asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan, kuten vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Myös asiakas- ja palveluohjausta kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa sekä rakenneuudistushankkeen Asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut -hankkeessa.

Lakiesityksissä todetaan kuntien tekevän jatkossakin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy tällä hetkellä 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Sote-keskusten järjestöyhteistyön rakentamiseksi hyte-osahanke on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä nimeämään myös sote-keskuksiin järjestöyhdyshenkilöitä. Tällä hetkellä nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on 19 (toiminta-alueena 13 kuntaa).

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjät sekä kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt kokoontuivat maaliskuun lopussa hyte-osahankkeen koolle kutsumaan verkostotapaamiseen, jonka tavoitteena oli hahmottaa, millaista järjestöyhteistyötä paikallistasolle kaivataan. Tilaisuudessa nousikin esille useita teemoja, joiden ympärille järjestöyhteistyötä voisi lähteä rakentamaan:

Kuvassa on verkostotapaamisen aikana esiinnousseita järjestöyhteistyön tarpeita alueilta

Sama kuva PPT-muodossa

Hyte-osahankkeen hyte-asiantuntijat jatkavat keskusteluja kunnissa ja alueilla sekä järjestävät yhdessä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan kanssa aluekehittäjille ja järjestöyhdyshenkilöille verkostotapaamisia. Lisätietoa POPsote-hankkeen järjestöyhteistyösuunnitelmista saat POPsoten sivuilta, ihimiset.fi-sivustolta sekä allekirjoittaneilta.

 

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen

Hyte-asiantuntijat Janika Harju (Oulu), Anita Ohtamaa (Koillismaa ja Rannikko), Terttu Piippo (Oulun eteläinen) ja Katja Vähäkuopus (Lakeus ja Oulunkaari)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke/Rakenneuudistushanke/POPsote-hanke

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@popsote.fi, paitsi katja.vahakuopus@kempele.fi

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, järjestöyhteistyö, järjestöyhdyshenkilö, tulevaisuuden sote-keskus, hyte, hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, Kunta-järjestöyhteistyö,