Hyvinvoinnin teemaverkostot järjestöyhteistyön paikkoina

Hyvinvoinnin teemaverkostot kokoavat hyvinvoinnin asiantuntijoita, organisaatioita ja yhteisöjä kuntien ja maakunnallisen hyvinvointityön tueksi. Nyt teemaverkostot kutsuvat entistä laajemmin myös järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan toimintaansa!

Teemaverkostot kokoavat, analysoivat ja hyödyntävän tietoa, tunnistavat, levittävät ja kehittävät hyviä käytäntöjä sekä toimivat keskenään yhteistyössä. Tällä hetkellä maakunnallinen hyvinvointiyhteistyö (POPhyte) kattaa viisi teemaverkostoa, jotka nyt esittäytyvät järjestötoimijoille.

Osallisuusverkosto

Osallisuusverkoston jäsenet ovat omilla näkemyksillään ja kommenteillaan vaikuttaneet Pohjois-Pohjanmaalla tehtävän osallisuustyön linjauksiin. Näistä konkreettisena tuotoksena on Pohjois-Pohjanmaalle syntynyt oma osallisuuden viitekehys, jossa on hyödynnetty Sokran kehittämää osallisuuden teoreettista viitekehystä sekä Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöistä hyvinvointikäsitystä.

Keskeisimpänä tehtävänä on myös ollut 21 Pohjois-Pohjanmaan kunnan hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien analyysi ja raportointi osallisuuden näkökulmasta syksyllä 2019. Lisäksi verkosto on ollut mukana suunnittelemassa Hyvinvointifoorumin ohjelmaa ja luomassa valintaperusteita vuoden 2020 pohjoispohjanmaalaisen hyvinvointiteon palkitsemiseen.  Myös kuntien hyvinvointi- ja osallisuustyön tueksi tehty osallisuuden tukipaketti ja siihen liittyvä video ovat olleet merkittävää osallisuuden edistämistyötä. Sokran kehittämistä osallisuuden toimintamalleista viestiminen ja niiden juurruttaminen alueelle sekä sote-uudistustyön tueksi vievät omalta osaltaan osallisuuden toimintaa alueella eteenpäin. Näiden toimintamallien taustalla ovat hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt, jotka näin pääsevät juurtumaan.

Verkosto on avoin, joustava ja tarpeenmukainen. Kuka tahansa, joka on osallisuuden teemoista kiinnostunut, on tervetullut mukaan. Verkostoa ylläpitää vakituisena vetäjänä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja hankeajan puitteissa (syksyyn 2022) Sokra -hankkeen Diakonia-ammattikorkeakoulun osahankkeen työntekijät. Lisätietoa: Sanna Salmela sanna.salmela@ppshp.fi

Kulttuurihyvinvointiverkosto

Kulttuuri ja taide ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kokemusta. Ne ovat läsnä meidän jokaisen elämässä jollakin tapaa harrastusten, vapaa-ajanvieton, työn, elämysten ja kokemusten tai vaikka yhteisten hetkien kautta. Meillä jokaisella on myös oikeus kulttuuriin ja itsensä toteuttamiseen luovalla tavalla elämän eri vaiheessa. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia voidaan ja tuleekin suunnitelmallisesti vahvistaa. POPkulta verkostossa teemme juuri tätä.

Verkosto kokoaa yhteen kulttuurihyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Toiminta on avointa matalan kynnyksen yhteistyötä pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi kulttuurin ja taiteen kautta. Mukana on niin kulttuurialan ammattilaisia, kuntien edustajia kuin myös hyte- ja sote-alan ammattilaisia. Yhdistykset ovat kulttuuritoiminnassa keskeisiä toteuttajatahoja, yhteisöllisyyden lisääjiä ja siten kulttuurisen hyvinvoinnin tuottajia.  Siis tärkeitä toimijoita monella tapaa!

Verkoston toiminnalla pyrimme nostamaan kulttuurihyvinvoinnin merkitystä laaja-alaisesti lisäämällä tietoa ja ymmärrystä, vahvistamalla yhteistyötä ja osaamista. POPkulta on osa valtakunnallista TaikuSydän kulttuurihyvinvoinnin alueverkostoyhteistyötä. Lisätietoa Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto p. 050-386 8443 ja https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/kulttuuri/kulttuurihyvinvonti/

Elintapaverkosto

Pohjois-Pohjanmaalla on toiminut reilun vuoden elintapaverkosto osana maakunnallista hyte-verkostoyhteistyötä. Verkoston jäsenet ovat kuntien nimeämiä elintapaohjauksen ammattilaisia.

Elintapaverkoston on käynyt aktiivista vuoropuhelua kuntien kanssa. Yhteistyössä valitsimme kolme hyvää käytäntöä, joiden edistämistä verkosto tukee seuraavalla valtuustokaudella. Hyvät käytännöt on esitelty tukimateriaalissa, jota on valmisteltu kuntien hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien tekoa varten. Järjestöt ovat tärkeä osa palveluketjuja kaikissa näissä: Neuvokas perhe, liikunta- ja elintapaneuvonta sekä ikääntyneiden vertaisohjaaja -ryhmät ovat järjestöille luontevia toimimisen paikkoja.

Järjestöjen aktiivinen rooli on tärkeää yhteistyön kehittämisessä. Kannustamme kuntia ja järjestöjä vuoropuheluun ja käyttämättömien osaajaresurssien käyttöönottoon. Tehdään toiminta myös näkyväksi. Sitä tarvitsevat asiakkaat eli kuntalaiset, mutta myös palveluketjujen parissa toimivat ammattilaiset. Palvelutarjottimet tulee olla näkyvissä siellä, missä tarve on.

Lisätietoa: Leea Järvi, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri leea.jarvi@ppshp.fi tai Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ilkka.kurttila@popli.fi

Mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn verkosto

Miepäväki on mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn alueellinen teemaverkosto, jota koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Verkostossa on jäseniä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista, sotesta, oppilaitoksista, järjestöistä, seurakunnasta ja Tulevaisuuden sote -hankkeista.

Miepäväki -verkoston tehtävänä on tukea kuntia ja kuntayhtymiä edistämään kuntalaisten mielenterveyttä sekä ehkäisemään päihdehaittoja ja väkivaltaa. Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaongelmista kärsivät kohtaavat usein tietämättömyyttä, ennakkoluuloja ja syrjintää. Aiheeseen liittyvä ongelmat ovat ”pirullisia” ja niihin liittyy usein häpeäleima eli stigma.

Keväällä 2020 Miepäväki-verkosto oli mukana Tulevaisuuden sote-hankkeiden valmistelussa tuottamalla tietoa teemoihin liittyvistä hyvistä käytännöistä, joilla voi ehkäistä ko. ongelmia. Maaliskuussa 2021 julkaistaan Miepäväki -tukipaketti kuntien hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyön tueksi. Tukipaketin tavoitteena on tukea kuntien hyvinvointijohtamista, hyvinvointityötä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Tukipakettiin on koottu keskeisimmät teemoihin liittyvät indikaattorit sekä tsekkauslistat, joiden tavoitteena on tukea ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä, ehkäistä päihdehaittoja sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Tsekkauslistojen yhteydessä on myös esimerkkejä toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä.

Verkosto on avoin ja kaikki Miepäväki -teemasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja: Raija Fors, raija.fors@avi.fi

Digitukiverkosto (digihyvinvointi)

Digitaalisuus on vahvasti läsnä ja luonnollinen osa tämän päivän arkea ja sen vaikutus näkyy jo kaikilla elämän osa-alueilla. Mitä paremmat digitaidot ihmisellä on, sitä paremmat edellytykset hänellä on hyödyntää monipuolisesti ja vastuullisesti digitaalisia mahdollisuuksia sekä palveluita hyvinvointinsa tukena. Puutteelliset digitaidot puolestaan lisäävät tutkimusten mukaan digisyrjäytymisen uhkaa, millä tiedetään olevan negatiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Digituki on yksi selkeä väline, jonka avulla voidaan kehittää ihmisten digitaitoja ja mahdollistaa paremmin kaikille yhdenvertaiset edellytykset osallistua nyky-yhteiskunnan toimintaan.

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkostossa käsitellään digitalisaatioon, digihyvinvointiin ja digitukeen liittyviä asioita. Verkosto on avoin yhteistyöfoorumi kaikille digituen kehittäjille, järjestäjille ja antajille Pohjois-Pohjanmaalla. Digitukiverkostossa on mukana monipuolisesti kuntien, valtion, järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten edustajia.

Digitukiverkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, hyviä käytänteitä, ratkotaan digitukeen liittyviä haasteita sekä pyritään löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia osallistujien kesken. Keskustelua käydään mm. virtuaalisilla digitukikahveilla sekä webinaareissa.

Verkoston toiminnan myötä maakunnan alueella tiedetään nyt paremmin, mistä mitäkin digitukea on saatavilla ja ihmisiä pystytään sujuvammin ohjaamaan oikean tuen äärelle. Tulevaisuudessa verkostoon toivotaan edelleen lisää mukaan eri toimijoita, mm. järjestötoimijoita, joilla on tärkeä ja arvokas oma roolinsa digituen antajina ja digihyvinvoinnin edistäjänä. Lisätietoa: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/digituki/pohjois-pohjanmaan-digitukiverkosto/

Kirjoittajat:

Sanna Salmela, Varpu Wiens, Auli Suorsa, Leea Järvi, Ilkka Kurttila, Raija Fors, Maria Puotiniemi ja Helena Liimatainen

Lisätietoa maakunnallisesta hyvinvointiyhteistyöstä ja kaikista teemaverkostoista saat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilta!

Asiasanat

hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, verkosto, verkostoyhteistyö,