Kuulevatko järjestöt ja yhdistykset, ihimiset kutsuu?!

Pyysin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kertomaan esimerkkejä asiakkaista ja potilaista, joiden he ajattelisivat hyötyvän järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Yllätyin siitä, miten vaivattomasti ammattilaiset tuottivat pitkän listan asiakastapaamisissa ja vastaanotolla kohtaamistaan tilanteista ja miten moninaisesti he tunnistivat järjestöjen tarjoaman tuen ja toiminnan merkityksen ihmisten vaikeiden elämäntilanteiden tukena.

Ammattilaisten tuottama lista sai minut pohtimaan sitä, tunnistavatko järjestöt ja yhdistykset sitä potentiaalia, joka sosiaali- ja terveysalan ammattilaisissa yhteistyökumppaneina piilee. Huomaavatko järjestötoimijat, että hoitaja, lääkäri, sosiaaliohjaaja ja -työntekijä voisivat ohjata asiakkaansa ja potilaansa heidän tarjoamansa neuvonnan, vertaistuen, ryhmätoiminnan, harrastusten ja tapahtumien pariin, jos nämä saisivat toiminnasta reaaliaikaista, ajantasaista tietoa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palvelujen painopistettä pyritään siirtämään ehkäisevän tuen ja varhaisen puuttumisen suuntaan. Mikäli tässä halutaan onnistua, järjestöjen ja yhdistysten toiminta tulee voida kytkeä osaksi asiakkaille ja potilaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Tässä onnistumiseksi vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen ja yhdistysten välistä vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä, mutta myös konkreettisia työvälineitä asiakas- ja potilasohjauksen tueksi.

Pohjois-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveysammattilaisten työvälineeksi tarjotaan järjestöjen yhdessä kehittämää järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan Ihimiset.fi-verkkopalvelua. Jotta ammattilaiset voisivat palvelun avulla ohjata ihmisiä järjestötoimintaan, järjestöjen ja yhdistysten tulee ilmoittaa tarjoamastaan tuesta ja toiminnasta palvelussa. Tietojen ilmoittaminen palvelussa onnistuu rekisteröitymällä ja kirjautumalla osoitteessa https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/

Ja ne ammattilaisten kertomat esimerkit… tässä muutamia:

Perhe,

 • johon syntyy lapsi
 • jossa lapsella on autisminkirjon piirteitä
 • jossa joku sairastuu tai vammautuu
 • jossa on taloudellisia ongelmia
 • jossa harkitaan eroa tai ollaan eroamassa
 • jossa ilmenee väkivaltaa
 • jossa tuen tarve liittyy perheen monimuotoisuuteen (mm. yhden vanhemman perheet, sateenkaariperheet, monikulttuuriset perheet)

Nuori,

 • joka on sosiaalisesti rajoittunut ja jolla on heikko turvaverkko opiskelupaikkakunnalla
 • joka on syrjäytymisvaarassa masennuksen, näköalattomuuden ja yksinäisyyden vuoksi
 • jonka on vaikea luoda yhteistyösuhteita päihdepiirien ulkopuolella
 • joka on sairastanut psykoosin eikä löydä kanavia rakentavaan vuorovaikutukseen muiden kanssa

Kaikenikäiset

 • pitkäaikaissairauteen sairastuneet tai vammautuneet
 • omaishoitajatilanteen edessä olevat
 • seksuaalista väkivaltaa kokeneet
 • pitkäaikaistyöttömät, joiden elämänhallinta ja arjen askareissa selviäminen alkavat heikentyä

Ikäihminen,

 • jonka elämä on kaventunut eläkkeelle jäämisen jälkeen ja yksinäisyys valtaa mielen
 • joka pelkää asua yksin ja hakee turvaa ja sosiaalisia kontakteja päivystyksestä

Jos järjestöllänne tai yhdistyksellänne on Pohjois-Pohjanmaalla tukea ja toimintaa esimerkiksi näissä tilanteissa eläville ihmisille, ilmoitattehan tarjoamastanne avusta osoitteessa Ihimiset.fi!

Tekstin kirjoittaja: Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen

Helena Liimatainen

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija

Hyte-osahanke/POPsote-hanke

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri