Järjestöt Tulevaisuuden sote-keskuksia rakentamassa

Sosiaali- ja terveysjärjestöt perustivat alkusyksystä 2020 maakunnalliset järjestöverkostot Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien tueksi. Yhteinen työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja uusia jäseniä verkostoihin otetaan koko ajan. Tulevaisuuden sote-keskuksissa painopiste on ehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa, joten järjestöt ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveyspalvelujen rakentamisessa.

Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelmassa on tehty tilannekartoitusta kunnissa ja sote-palveluissa. Kehittämistä tehdään kuntakohtaisesti kuntien LAPE-ryhmissä, joihin järjestöt pääsevät mukaan aluekehittäjien kautta. Mikäli työskentelyn aikana syntyy työryhmiä, myös järjestöjä kutsutaan niihin mukaan. Kuntakohtaisia kehittämisteemoja voidaan jatkossa tuoda myös maakunnalliseen järjestöverkostoon työstettäväksi.

Maakunnallista perhekeskustyön toimintasuunnitelmaa työstetään maakunnallisen LAPE-ryhmän eli hyvinvoinnin yhteistyöryhmän johdolla ja sähköistä perhekeskusta valtakunnallisissa työryhmissä. Myös näihin liittyen tullaan hyödyntämään maakunnallista järjestöverkostoa. Verkosto esimerkiksi nimeää järjestöedustajat alueelliseen perhekeskusverkostoon.

Kehittämisohjelmassa järjestetään ammattilaisille, yhteistyössä muutamien järjestöjen kanssa, koulutuksia. Osa koulutuksista on maksuttomia, jolloin myös järjestötoimijat pääsevät niihin mukaan. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma järjestää yhdyspintaseminaarin ”Monialaisesti kohti yhteistä parasta” perjantaina 19.3. klo 12-15.30, johon myös järjestötoimijat ovat tervetulleita.

Lapset, nuoret ja perheet -maakunnallisen järjestöverkoston vetureina toimivat Eevaleena Isoviita Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiristä sekä Katja Suni ADHD-liitosta.

Ikäihmisten kehittämisohjelman toimintasuunnitelmaa käydään läpi eri järjestöjen kanssa ja maakunnallisen järjestöverkoston kanssa tavataan säännöllisesti.

Ikäohjelman asiakas- ja palveluohjausta kehitetään työryhmässä, johon kutsutaan mukaan edustaja järjestöverkostosta. Työryhmän tehtävänä on mallintaa ja pilotoida alueellisen asiakas- ja palveluohjauksen polku ikääntyville, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat vaarassa. Ohjauksen avulla nivotaan hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, mukaan lukien järjestöjen toiminta, osaksi ikääntyvän palvelukokonaisuutta.

Ikäohjelmassa kehitetään ja mallinnetaan lisäksi iäkkään asiakkaan kuntoutusprosessin vahvistamista, ympärivuorokautista kotihoitoa, välimuotoista asumista sekä kotisairaalatoiminnan asiakaspolkuja. Mallinnustyössä hyödynnetään järjestöjen koulutettuja kokemustoimijoita.

Ikäihmiset -maakunnallisen järjestöverkoston vetureina toimivat Paula Ylikulju Oulun seudun muistiyhdistyksestä ja Risto Örling Pohjois-Pohjanmaan EETU:sta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelmassa tehdään tilannekartoitusta ja hahmotellaan alatyöryhmien työskentelyä. Järjestöyhteistyön näkökulmasta erityisesti yhteistyön alatyöryhmä on keskeisessä roolissa.

Kehittäjätiimin tavoitteena on luoda tiivis keskusteluyhteys erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntouttavaa työtä tekevien järjestöjen kanssa. Työskentelyn tavoitteena on rakentaa yhteistyössä hoitopolkuja yhteisille asiakkaille ja potilaille. Yhteistyötä tarvitaan esim. päihdeongelmista kärsivien matalan kynnyksen palveluissa, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten masennus- ja ahdistuspotilaiden ryhmätoiminnassa sekä psykoosin läpikäyneiden ryhmäkuntoutuksessa. Järjestöjä kutsutaan mukaan kehittämistyöhön maakunnallisen järjestöverkoston kautta ja myös projektikoordinaattoriin voi olla suoraan yhteydessä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden maakunnallisen järjestöverkoston vetureina toimivat Marja Lähde Kriminaalihuollon tukisäätiöstä/Oulun seudun perhehoitajista sekä Anna-Liisa Lämsä Mielenvireys ry:stä.

Hoitotakuun kehittämisohjelmassa on erilaisia alueellisia painopisteitä. Ainakin Oulun eteläisellä alueella järjestöyhteistyön kehittäminen on yhtenä painopisteenä. Ohjelman järjestöyhteistyö tarkentuu kevään aikana.

Hoitotakuun maakunnallisen järjestöverkoston Anne Savuoja Psoriasisliitosta ja Sanna Saarimaa Invalidiliitosta.

Mikäli järjestötoimijat haluavat olla mukana Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien työskentelyssä, he voivat olla yhteydessä maakunnallisten järjestöverkostojen vetureihin. Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien yhteystiedot löytyvät POPsote.fi-sivuilta. Lisätietoja muista maakunnassa toimivista järjestöverkostoista saa POPsote-hankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimataiselta.

 

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, yhdistykset, tulevaisuuden sote-keskus,