Järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneina sote-lakiesityksissä

Marinin hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Lakiesityksissä korostetaan tiivistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Myös järjestöjen palvelutuotannon rooli tunnistetaan esityksessä.

Esitys korostaa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistoimintaa ja velvoittaa hyvinvointialueen ja kuntien palvelujen yhteensovittamiseen. Järjestöjen tarjoaman yleishyödyllisen toiminnan ja palvelujen osalta esitys toteaa, että ne voivat jatkossakin olla osa palveluketjuja tai -kokonaisuutta esimerkiksi varautumiseen ja valmiuteen liittyvissä asioissa, lapsiperheiden palveluissa, pitkäaikaissairauksien hoidossa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä ikääntyvien palveluissa. Palveluketjuja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa. 

Lakiesityksissä kerrotaan sekä kuntien että hyvinvointialueen tehtäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä toimivien järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Esityksessä mainitaan erikseen, että kunnat tekisivät jatkossakin yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Kunnat huolehtisivat järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, tarjoaisivat järjestöille tiloja ja ohjaisivat kuntalaisia järjestöjen toimintaan, kuten vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tuettiin vuosina 2017-2020 Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toiminnalla. Hyvinvointialueiden vastuulla voisi olla esimerkiksi asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan, asiantuntija-avun antaminen, toimitilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön sekä harkinnan mukaan avustusten myöntäminen järjestöille. Asiakas- ja palveluohjauksen yhteistyötä kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakenneuudistushankkeen osahankkeiden yhteistyöllä.

POPsote-hankkeessa valmistellaan tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöjen uudistuksia nykyisten palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa, joten esimerkiksi hyvinvointialueen järjestöavustusten ja järjestötoimintaan käytettäviin tiloihin liittyvä valmistelu ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollista.

Esityksessä tuodaan esiin, että hyvinvointialueen ja järjestöjen tulee ensimmäisten vuosien aikana luoda yhteistyömuodot ja -tavat, mikä voi aiheuttaa toimijoille lisätyötä ja epävarmuutta. Siinä nostetaan esiin mahdollisuus yhdenmukaistaa kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja yhteistyön rakenteita koko hyvinvointialueen alueella. Järjestöneuvottelukunta, joka Pohjois-Pohjanmaaltakin jo löytyy, mainitaan rakenteista kerrottaessa. Esitys myös velvoittaa hyvinvointialueen neuvottelemaan kerran vuodessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden, kuten muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen, kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Myöskään hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteita ei varsinaisesti valmistella vielä vuoden 2021 POPsote-työskentelyn aikana, mutta toki olemassa olevat ja hankkeen aikana mahdollisesti syntyvät rakenteet luovat pohjaa tulevalle valmistelulle.

Esityksessä todetaan järjestöjen toiminnan olevan osa hyvinvointialueen hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki velvoitetaan myös ottamaan huomioon hyvinvointialueen strategiassa ja palveluiden suunnittelussa. Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön muodot jätetään hyvinvointialueiden päätettäväksi, mutta esitys korostaa järjestöjen mukaan ottamista hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja hyvinvointikertomuksen arviointiin. Hyvinvointialueen yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa käsiteltäisiin myös vuotuisissa neuvotteluissa Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Pohjois-Pohjanmaalla järjestöt ovat tärkeitä kumppaneita ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa. Järjestöt voivat osallistua yhteiseen työskentelyyn mm. järjestöneuvottelukunnan sekä hyvinvoinnin teemaverkostojen avulla. POPsote-hankkeessa yhteensovitetaan hyvinvointialueen ja kuntien hyvinvointijohtamista sekä hyvinvointikertomus- ja palvelustrategiaprosesseja. Myös kokemustiedolla ja kokemustoiminnalla on merkittävä rooli POPsote-kehittämistyössä.

Sote-uudistuksen lakipaketti löytyy soteuudistus.fi-sivustolta.

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen
Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen, Hyte-osahanke/POPsote-hanke, s-posti: etunimi.sukunimi@popsote.fi

 

Asiasanat

sote, soteuudistus, järjestöt, sosiaalialan yhdistykset, terveysyhdistykset, sosiaali- ja terveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen,