Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke onnistunut maakunnallisessa vaikuttamistyössään

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on tukenut ja mahdollistanut erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osallistumista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun syksystä 2017 lähtien. Keskeisten järjestöverkostojen edustajien arvioiden mukaan hanke on onnistunut työssään hyvin.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen onnistumista arvioitiin keväällä 2020 toteuttamalla kyselyt hankkeen ohjausryhmän jäsenille, maakunnalliselle monialaiselle järjestöneuvottelukunnalle sekä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkostolle. Kyselyihin vastasi ohjausryhmän viisi järjestö- ja kaksi muun organisaation edustajaa, järjestöneuvottelukunnan viisi järjestö- ja yksi julkisen sektorin edustajaa sekä alueverkoston kahdeksan valtakunnallisen liiton, kolme useamman kunnan alueella toimivan järjestön ja yksi muu järjestöedustaja.

Järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun on hankkeessa tuettu mm. tilaisuuksien ja kyselyiden avulla, joiden pohjalta järjestöjen viestit on koottu selkeäksi kokonaisuudeksi. Lue lisää uutisesta.

Pylväsdiagrammi osoittaa vastanneiden mielipiteet liittyen järjestöjen osallisuuteen sote-uudistuksen valmistelussa.
Järjestöjen osallisuus Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusvalmistelussa
Pylväsdiagrammi osoittaa vastanneiden näkemykset sote-valmisteluun vietyjen asioiden tärkeydestä.
Maakunnan sote- ja rakenneuudistusvalmisteluun viedyt asiat

 

 

 

 

 

 

 

Kyselyihin vastanneiden mielestä järjestöjen osallisuus Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusvalmistelussa on ollut monipuolista ja riittävää (sininen) tai ainakin osittain monipuolista ja riittävää (punainen). Vain yksi alueverkoston kyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että järjestöjen osallisuus olisi ollut yksipuolista ja riittämätöntä (vihreä).

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusvalmisteluun vietiin järjestöjen tilaisuuksissa ja kyselyissä esiin nostamia asioita. Valmisteluun viedyt asiat olivat vastaajien mielestä järjestöyhteistyön kannalta tärkeitä ja tarkoituksenmukaisia tai ainakin osittain hyviä ja tarkoituksenmukaisia. Vain osallisuuteen tyytymätön alueverkoston edustaja ei osannut arvioida, olivatko valmisteluun viedyt asiat tarkoituksenmukaisia.

Pylväsdiagrammi osoittaa vastanneiden näkemykset liittyen siihen, otetaanko järjestöt jatkossakin mukaan sote-uudistuksen valmisteluun.
Järjestöjen mukaan ottaminen sote-valmisteluun hankkeen jälkeen

 

 

 

 

 

 

 

Kyselyihin vastanneet pitivät järjestöjen mukaan ottamista sote-uudistuksen valmisteluun myös hankkeen päättymisen jälkeen joko erittäin tai melko todennäköisenä. Vain osallisuuteen tyytymätön alueverkoston edustaja piti järjestöjen mukaan ottamista epätodennäköisenä.

Pylväsdiagrammi osoittaa järjestöneuvottelukunnan jäsenten näkemykset siitä, miten hankkeen toiminta on tukenut neuvottelukunnan toimintaa.
Hankkeen toiminta suhteessa järjestöneuvottelukunnan toimintaan
Pylväsdiagrammi osoittaa järjestöneuvottelukunnan jäsenten näkemykset siitä, millä tavoilla hanke on tukenut neuvottelukunnan toimintaa.
Hankkeen järjestöneuvottelu-kunnalle tarjoama tuki

 

 

 

 

 

 

 

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton alaisen järjestöneuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukunnan kyselyyn vastanneiden mukaan hankkeen tavoitteet ja toiminta ovat olleet hyvin linjassa tai ovat ainakin osittain tukeneet Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan tavoitteita ja toimintaa.

Hankkeen neuvottelukunnalle tarjoama tuki on vastanneiden mukaan auttanut neuvottelukunnan tavoitteiden muodostamisessa, selkeyttänyt ja vahvistanut neuvottelukunnan tavoitteellista toimintaa, auttanut neuvottelukunnan tavoitteiden saavuttamisessa, auttanut neuvottelukunnan toiminnasta viestimisessä ja neuvottelukunnan tunnetuksi tekemisessä,  sekä helpottanut jäsenten omaa osallistumista neuvottelukunnan työskentelyyn.

 

Pylväsdiagrammi kuvaa vastaajien käsityksiä hyvinvointisopimuksen järjestökirjausten merkityksestä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen järjestökirjaukset
Pylväsdiagrammi kuvaa vastaajien näkemyksiä järjestöneuvottelukunnan laatimasta suosituksesta kunnille.
Järjestöneuvottelukunnan kunnille tekemän järjestöyhteistyösuosituksen sisällöt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tuki Pohjois-Pohjanmaan liittoa maakunnallisen hyvinvointisopimuksen järjestöyhteistyön kirjausten laatimisessa. Kyselyihin vastanneet pitivät järjestökirjauksia tärkeinä ja tarkoituksenmukaisina tai ainakin osittain hyvinä ja tarkoituksenmukaisina.

Hanke tuki maakunnallista järjestöneuvottelukuntaa järjestöyhteistyön suosituksen laatimisessa kunnille. Kyselyihin vastanneet pitivät suosituksen sisältöjä tärkeinä ja tarkoituksenmukaisia. Vain osallisuuteen tyytymätön alueverkoston vastaaja piti suosituksen sisältöjä turhina ja epätarkoituksenmukaisina.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke jatkaa maakunnallista vaikuttamistyötään marraskuuhun 2020 asti. Sote-uudistukseen sekä maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä järjestöyhteistyö integroidaan syksyn aikana osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeiden työtä.

 

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Lisätietoja hankkeesta

Asiasanat

sote, sote-uudistus, järjestörakenne, järjestöt, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, maakunnalliset verkostot, maakunta, maakuntauudistus, järjestöneuvottelukunta,