Kunta-järjestöyhteistyö strategiseksi

Kumppanuuteen panostava kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina kirjaamalla järjestökentän (eri alojen järjestöt) ja järjestötoiminnan moninaisuuden (vapaaehtoistoiminta, ammatillinen toiminta ja palvelutuotanto) toimintaa ohjaaviin asiakirjoihinsa sekä laatimalla käytännöt kumppanuuden toteutumiselle.  Kirjaamalla käytännöt yhdessä järjestöjen kanssa saadaan järjestöyhteistyölle suunta ja tavoitteet ja järjestöyhteistyö voi parhaimmillaan muuttua strategiseksi kumppanuudeksi.

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteinen tahtotila on ilmaistu kaikkien kuntien allekirjoittamassa hyvinvointisopimuksessa, jossa myös järjestöt on huomioitu tasavertaisina kumppaneina. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta laati syksyllä 2019 järjestöyhteistyön tueksi kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön, joka sisältää neljä teemaa: järjestöyhdyshenkilö osaksi kunnan arkea, kunnan tilat asukkaista koostuvien järjestöjen käyttöön, järjestöavustukset sijoituksena hyvinvointiin ja elinvoimaan sekä järjestöt voimavarana kunnan hyvinvointityössä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke on ”jalkauttanut” suositusta kuntiin tämän vuoden aikana mm. tarjoamalla kunnille tukea toimintakäytäntöjen kehittämiseen sekä yhteistyön kirjaamiseen yhdistysyhteistyöasiakirjojen muotoon.

Yhdistysyhteistyöasiakirja on kunnan ja järjestöjen yhdessä laatima asiakirja, johon kootaan kaikki keskeiset järjestöyhteistyön käytännöt kunnassa. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeen kokemusten perusteella yhteisen asiakirjan laatiminen selkeyttää yhteistyötä ja sitouttaa sekä kuntaa että yhdistyksiä toimimaan sovitulla tavalla. Parhaimmillaan se myös aktivoi yhteistyötä ja synnyttää uusia ideoita. Hailuodon kunnassa vuoden 2018 aikana laaditun yhteistyöasiakirjan lyhyen aikavälin vaikutuksiksi on nähty se, että järjestöjen toiminta on aktivoitunut, tapahtumien määrä on lisääntynyt ja järjestöistä on tullut kunnan aktiivisia kumppaneita. Myös Nivalassa syksyllä 2019 käynnistetty yhteistyöasiakirjaprosessi koettiin myönteiseksi.” Järjestöilloissa tuli esiin tarve luoda kirjalliset selkeät pelisäännöt ja ohjeet muun muassa järjestöavustuksille ja tilojen käytölle, jotka olisivat yhdistysten saatavilla ympärivuotisesti. Sen vuoksi käynnistimme viime syksynä Nivalassa yhteistyöasiakirjaprosessin.  Yhteistyötä ja vuoropuhelua kunnan ja yhdistysten kesken on rakennettu koko prosessin ajan ja työ jatkuu edelleen. Myös yhdistysten keskinäiseen yhteistyöhön on kannustettu. Kaikista suurin anti on kuitenkin tässä prosessissa ollut se yhteistyö, jota on kaupungin puolesta saanut yhdistysten kanssa tehdä ja jota jatketaan edelleen”, kertoo Nivalan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Meri Vähäkangas.

Valmiita yhteistyöasiakirjoja löytyy tällä hetkellä viidestä Pohjois-Pohjanmaan kunnasta, prosessi on käynnissä seitsemässä kunnassa ja yhdessä sote-kuntayhtymässä ja suunnitteilla seitsemässä kunnassa, joten hyviä esimerkkejä tämän työn tueksi on jo olemassa. Nivalan yhteistyöasiakirjan löydät täältä ja Hailuodon yhteistyöasiakirjaan pääset tutustumaan täältä. Yhdistysyhteistyöasiakirja kunnassa-toimintamalliin voit tutustua tarkemmin Innokylässä.

Järjestöagentti Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry