Järjestöt huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee maakunnan kuntien valtuuttamana Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenne -hankkeita. Hankkeiden hakuaika päättyy 30.4.2020. Maakunnan järjestöt ovat mukana hankevalmistelussa. Järjestöjen viestejä valmisteluun välittää Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke (Järjestö 2.0 -ohjelma).

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on elokuusta 2017 lähtien järjestänyt järjestöille tapaamisia, kyselyjä ja muita mahdollisuuksia näkemysten esiin tuomiseksi liittyen järjestöjen asemaan ja rooliin sekä järjestöyhteistyöhön Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksessa. Esimerkiksi Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan teesien muotoilussa oli mukana noin 70, järjestöjen lausunnon työstämisessä aikaisemman sote-valmisteluvaiheen PoPSTer-loppuraporttiin reilut 20 ja maakuntastrategiaan liittyvässä työstössä lähes 150 järjestötoimijaa.

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättymisen jälkeen keskustelua on jatkettu mm. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnassa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkostossa. Myös valtakunnallinen Järjestö 2.0 -hankkeiden verkosto on työstänyt asioita yhdessä.

Marinin hallituksen sote-uudistuksen valmisteluun liittyen järjestöille on järjestetty avoin työpaja, johon osallistui 30 järjestötoimijaa. Tämän lisäksi järjestöyhteistyötä sosiaali- ja terveyskeskuksessa on pohdittu ja kokeiltu Oulun kaupungin Tuiran hyvinvointikeskuksessa, jossa työstämiseen osallistui noin 70 hyvinvointikeskuksen työntekijää ja järjestötoimijaa. Myös kuntien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöt ovat päässeet mukaan työstämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä työpajassa.

Aikaisemman valmistelun aikana ja sen jälkeen tuotettujen nostojen lisäksi Marinin hallituksen sote-uudistuksen valmistelussa hyödynnetään järjestöneuvottelukunnan kunnille laatimaa suositusta järjestöyhteistyöstä sekä Järjestö 2.0 -hankkeiden tuottamia valtakunnallisia vaikuttamismateriaaleja (toiveet Kuntaliitolle ja teesit elinvoimaisen järjestötoiminnan edistämiseksi).

Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenne -hankkeet kirjoitetaan ylätasolla ja hakemuksiin kirjattuja asioita tarkennetaan myöhemmin toiminta- tai toimeenpanosuunnitelmilla. Järjestöjen roolin ja aseman sekä järjestöyhteistyön osalta valmistelijoille on toimitettu seuraavat järjestöjen esiin nostamat asiat, jotka hakemuksissa tulisi huomioida:

⦁ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallisuustyöhön ja järjestöyhteistyöhön luodaan selkeät, säännöllistä vuoropuhelua tukevat yhteistyörakenteet (mm. yhdyshenkilöt ja verkostot) sote-keskuksissa.

⦁ Maakunta huomioi järjestötoiminnan moninaisuuden ja kytkee järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot osaksi palveluketjuja/-prosesseja.

⦁ Järjestöt ja sote-järjestöjen kokemustoimijat otetaan mukaan kehittämään sote-palvelujen rakenteita ja organisoitumista. Myös asiakkailla ja asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämiseen.

⦁ Asukkaiden, asiakkaiden, kokemustoimijoiden ja järjestöjen tuottamaa kokemustietoa kerätään ja hyödynnetään tiedolla johtamisessa.

⦁ Asiakas- ja palveluohjaus sisältää kansalaisten ohjautumisen ja tarvittaessa saattamisen järjestötoimintaan. Ihimiset.fi-palvelua hyödynnetään asiakas- ja palveluohjauksessa. Sote-keskusten henkilökuntaa perehdytetään järjestötoimintaan ja ihimiset.fi-palvelun käyttöön.

⦁ Ihimiset.fi-palvelu (osa Toimeksi.fi:tä) kytketään rajapinnan avulla maakunnan tietojärjestelmiin.

⦁ Sote-keskukset tarjoavat maksutta tarkoituksenmukaisia tiloja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan käyttöön.

⦁ Järjestöyhteistyön toimintatavat rakennetaan paikallisiin tarpeisiin vastaaviksi sote-keskuskohtaisesti.

Vahvimmin järjestöjen asemaan ja rooliin sekä järjestöyhteistyön rakentamiseen liittyvät asiat kirjataan Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeeseen. Lisäksi lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin liittyvää osahanketta kirjoittava valmistelija on kokoustanut Oulun kaupungin lapsiperhejärjestöjen verkoston kanssa, joten sitä kautta hakemusteksteihin on saatu järjestöyhteistyöhön liittyviä sisältöjä. Järjestöyhteistyö tulee huomioida myös muissa osahankkeissa.

Kaikki hakemusten kirjoittamiseen osallistuneet henkilöt saavat luettavakseen kaikki maakunnan hankehakemukset. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen edustaja kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kirjoittajaryhmään. Hanke käy em. nostojen pohjalta läpi, että järjestöjen asema ja rooli sekä järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on riittävästi kuvattu hankehakemuksissa ja antaa tarvittaessa hakemusten kirjoittajille korjaus- ja täydennysehdotuksia.

Tarkemmat suunnitelmat kirjoitetaan toiminta- tai toimeenpanosuunnitelmiksi kevään aikana. Valmistelijoiden kanssa on alustavasti sovittu, että järjestöt otetaan mukaan myös tässä vaiheessa, mutta toteutustapaa ei ole vielä sovittu. Myös koronatilanne vaikuttaa siihen, millä tavalla osallistamista voidaan kevään aikana tehdä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke viestii sote-uudistuksen etenemisestä ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksista Facebookissa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -sivulla sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat -ryhmässä. Asiasta kiinnostuneiden kannattaakin viimeistään nyt ottaa nämä kanavat seurantaan!

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

044 0190 476 / helena.liimatainen(at)ppsotu.fi