ALVA-verkosto yhdistää vapaaehtoistoimijat ja julkiset palvelut

Raudaskylän Kristillinen Opisto Ry hallinnoi vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkostoa alkuvuodesta 2020 lähtien. ALVA oli aikaisemmin alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, mutta nyt STEA rahoittaa ALVAa Ak-avustuksella, mikä tuo toimintaan jatkuvuutta. Hankkeen yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmien antamien palautteiden perusteella vapaaehtoistoiminta tarvitsee edelleen tukea mm. verkostoitumiseen ja vapaaehtoisten kouluttamiseen. ALVA-verkosto edistää Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat paikallisina yhteistyökumppaneina järjestöt, kunnat, ev.lut. seurakunta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja hankkeet. Alueellisia kumppaneita edustaa mm. Vares-verkosto ja valtakunnallisia Kansalaisareena Valikkoverkostoineen.

Verkostoitumista edistää omalta osaltaan Jokilaaksojen valikkoryhmä, joka toimii Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaaksojen alueella. Ryhmä on tarkoitettu vertaisryhmäksi kaikille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille, sekä vapaaehtoisille että palkatuille. Mm. hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedottaminen ovat ryhmän tavoitteita.  Ryhmässä on tällä hetkellä jäseniä 17 eri yhteisöstä. Tänä vuonna Raudaskylän Kristillinen Opisto toimii Valikkoryhmän puheenjohtajatahona.

ALVA-verkosto edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin. Onnistunut vapaaehtoistoiminta tarjoaa alueen väestölle tasavertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden. Verkosto kutsuu vapaaehtoistoimijat (mm. järjestö- ja kokemustoimijat) ja julkisten palvelujen tuottajat verkostoitumaan keskenään ja kehittämään yhdessä palveluja sekä vapaaehtoistoimintaa ja niiden vaikuttavuutta.

Verkoston toiminnassa keskeistä on edistää ja tukea alueen vapaaehtoistoimijoiden (mm. järjestöjen) keskinäistä yhteistyötä ja osaamista sekä parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Käytännössä se on mm. yhteistä toiminnan suunnittelua ja toteuttamista sekä monipuolista tiedottamista. Useilla tahoilla on joskus saman sisältöistä toimintaa samalle kohderyhmälle. Nykyään tämä tiedostetaan yhä paremmin ja resursseja yhdistämällä saadaan hyvää aikaan.

ALVA-verkosto tarjoaa kaikille vapaaehtoisina toimiville henkilöille matalan kynnyksen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään ja huolehtia omista voimavaroistaan ja hyvinvoinnistaan mm. koulutuksen, työnohjauksen, vertaistuen, neuvonnan ja virkistyksen keinoin. Vapaaehtoisten eriarvoisuutta vähennetään tukemalla vähäisimmillä resursseilla toimivia järjestöjä mm. neuvonnalla ja ohjauksella. Vapaaehtoisena voi toimia myös kuulumatta mihinkään järjestöön.

Anitta Anunti, vapaaehtoistoiminnan suunnittelija

Kuvassa ALVA-hankkeen Anitta Anunti ja Regina Kahlos ovat syksyllä 2019 Iästä viis veisaan –messuilla Oulaisissa esittelemässä silloisen hankkeen toimintaa.