Yhteistä yhdistyskoulutusta suunnitellaan

Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka vaikeaa yhdistysten hallinnollisiin tehtäviin on löytää uusia toimijoita. Tehtävät koetaan usein monimutkaiseksi ja vaikeiksi. Sitoutuminen hallitustyöskentelyyn vie aikaa ja teettää työtä sekä vaatii monenlaista osaamista. Yhdistysten hallintoon ja koko yhdistystoiminnan pyörittämiseen tarvitaan selvästi uudenlaista potkua. Mitä voisimme tehdä yhdessä yhdistystoiminnan vetovoimaisuuden edistämiseksi ja hallitustyöskentelyn selkeyttämiseksi?

Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston osallistujia yhteisen kehittämisen äärellä

Suomi on edelleen yhdistysten luvattu maa. Suomessa on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan noin 100 000 rekisteröityä yhdistystä ja näistä 8 000 on sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistysten toimintaa tukevat piiriyhdistykset (300) ja liitot (200). SOSTE:n mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä on jäseniä noin 1,3 miljoonaa, joten väkilukuumme suhteutettuna määrä on todella suuri.

Useimmat yhdistykset ovat syntyneet saman henkisten ihmisten kokoonnuttua yhteen ja halusta vaikuttaa omaa elämää ja elinpiiriä koskeviin asioihin. Sosiaali- ja terveysyhdistysten toiminnan tavoitteena on oman jäsenistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, edunvalvonta ja siihen liittyvä vaikuttamistoiminta. Yhdistykset järjestävät jäsenistölleen mm. ohjausta ja neuvontaa, virkistystä ja vertaistoimintaa. Yhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja toiminnan organisoinnista sekä hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat olla mukana heille merkityksellisessä toiminnassa ja vaikuttamassa heitä koskeviin asioihin. Yhdistyksen toiminnassa mukana oleminen antaa tekijälleen hyvän mielen, paljon uusia ystäviä ja tietoa siitä, miten viedä itselle tärkeäksi kokemaa asiaa eteenpäin. Vapaaehtoistyöstä on muodostunut monille ihmisille keskeinen elämänsisältö.

Oulun Kumppanuuskeskuksessa toimii kymmeniä eri liittojen ja yhdistysten työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Meidän kaikkien yhtenä tärkeänä tehtävänä on vahvistaa jäsenyhdistystemme osaamista yhdistystoiminnan kysymyksissä ohjauksen ja neuvonnan sekä koulutusten avulla.

Uusien luottamushenkilöiden löytäminen yhdistyksiin on meidän kaikkien työntekijöiden huolen aihe. Kumppanuuskeskuksessa me muutamat järjestötyöntekijät kokoonnuimme pohtimaan, millä keinoilla voisimme vaikuttaa siihen, että paikallisyhdistyksiin saataisiin innokkaita uusia hallitustoimijoita ja miten voisimme tukea jo pidempään toiminnassa mukana olleita konkareita. Yhdistysten toiminnan edellytys on yhteistyö ja verkostoituminen. Kuten edellä totesimme, moni yhdistys painii samojen haasteiden äärellä, vaikka yhdistyksen ns. toimiala olisi mikä tahansa.

Pohdittuamme asiaa, päätimme perustaa yhdistystoiminnan koulutuksen kehittämistyöryhmän, jonka tavoitteena on luoda yhteinen malli Pohjois-Suomen yhdistysten hallitustoimijoiden peruskoulutukseen. Yhteistyöhön saimme mukaan Opintokeskus Siviksen, joka on tuottanut yhdistystoiminnan peruskoulutuksen sisältöjä jo vuosien ajan. Esimerkiksi Ryhdistä yhdistystä -koulutuksia on toteutettu verkossa eri järjestöjen työntekijöiden toimesta.

Totesimme, että voimavaramme ja tieto-taitomme yhdistämällä voisimme tarjota yhdistyksillemme säännöllistä yhdistystoiminnan peruskoulutusta vuosittain, jotta yhdistykset voisivat ohjata uudet hallitustoimijat heti alkuvuodesta järjestäytymiskokouksen jälkeen koulutukseen. Koulutukset toimisivat myös jo pitemmän aikaa mukana olleille hallitustoimijoille areenana, jossa he voisivat kerrata ja päivittää hallitustoimintaan liittyvää osaamistaan ja toisaalta toimia uusien toimijoiden sparraajina.

Koulutuksissa yhdistyksen toimijoilla olisi mahdollisuus myös verkostoitua oman alueensa muiden yhdistysten kanssa, saada kontakteja sekä päästä tekemään yhteistyötä oman alueensa hyväksi laajemmalla pohjalla.

Marjo Häyry, järjestösuunnittelija, Autismiliitto ry

Taina Laakso, järjestötyön asiantuntija, Muistiliitto ry

Anne Savuoja, järjestösuunnittelija, Psoriasisliitto ry