Järjestöt kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa

Pohjois-Pohjanmaan kunnat tunnistavat hyvinvointikertomuksissaan ja -suunnitelmissaan hyvin järjestöjen roolit hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Muut järjestöjen roolit, järjestöyhteistyön rakenteet sekä järjestöjen toimintaedellytykset on dokumenteissa heikommin huomioitu. Tulokset käyvät ilmi Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tekemästä erittelystä osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitoimijoiden verkoston työtä.

Parhaiten kunnissa tunnistettiin kaikkien ikäryhmien osalta (lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset) järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Järjestöt huomioitiin melko hyvin myös kunnan kehittämistyön kumppaneina sekä harrastustoiminnan tarjoajina.

Järjestöjä tunnistettiin dokumenteissa yhteistyökumppaneina toimialoittain. Jonkin verran järjestöjä tunnistettiin myös nimeltä tai toimintamuodoittain.

Järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä kuvattiin dokumenteissa heikosti. Myöskään järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta ei ollut juuri kirjauksia.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne suosittelee, että tulevissa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa kuvattaisiin nykyistä tarkemmin

  • järjestöyhteistyön rakenteita, kuten järjestöyhdyshenkilöitä, järjestöyhteistyön käytäntöjä sekä sopimuksia järjestöjen kanssa,
  • järjestöjen toimintaedellytysten tukemista, kuten järjestöavustusten maksamista ja summia, maksuttomien tilojen tarjoamista järjestöille sekä kunnan roolia järjestötoiminnasta viestimisessä (esim. ihimiset.fi-palvelua hyödyntäen) sekä
  • järjestöjen moninaisia rooleja kunnan kumppaneina hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen lisäksi myös mm. kokemustiedon tuottajina, kunnan kehittämistyössä, työllisyyden edistämisessä sekä kuntakuvan, viihtyisyyden ja matkailun edistämisessä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitoimijoiden verkosto kävi läpi kuntien hyvinvointikertomuksia ja -suunnitelmia syksyn 2019 aikana. Erittelyä vaikeuttivat dokumenttien eriaikaisuus ja -muotoisuus. Osa dokumenteista oli laadittu vuoden 2016 ja viimeisimmät vuoden 2019 aikana. Osa sisällöistä oli teksti- ja osa taulukkomuodossa. Joiltain osin teksteistä oli vaikea hahmottaa, mitkä olivat kuntien tavoitteita ja mitkä toimenpiteitä. Dokumenttien sisältöjen erittely järjestöyhteistyön näkökulmasta perustuukin Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tekemälle tulkinnalle.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitoimijoiden verkoston tekemän erittelyn tulokset käytiin läpi kuntien hyte- ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteisessä työpajassa Ylivieskassa 30.10.2019. Työskentelyn tarkoituksena on tukea kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke toimii kuntien järjestöyhteistyön kehittämisen tukena vielä vuoden 2020 ajan.

 

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

Asiasanat

järjestökuntayhteistyö, kunta, Kunta-järjestöyhteistyö, hyvinvointikertomus, hyvinvointisuunnitelma, hyvinvoinnin edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, järjestöystävällinen, järjestöyhteistyö, pohjois-pohjanmaa,