NÄE, KUULE, KOHTAA! – Etsivä ja löytävä vanhustyö Yhteisestä Ovesta ry:n uusi toimintamuoto Ylivieskassa

 

Yhdistyksen pyörittämä Tuokiotupa on jo viiden vuoden ajan ollut ylivieskalaisten ikäihmisten ja vapaaehtoisten yhteisen osallistumisen, yhdessä tekemisen, vertaistuen tai vaikkapa vain kahvilla
pistäytymisen paikka. Kylillä seniorikahvilat palvelevat samaa tarkoitusta. Kaikilla ikäihmisillä ei
kuitenkaan ole mahdollisuutta tai halua tulla muiden seuraan. Silti he voivat tuntea itsensä yksinäiseksi
tai heidän elämäntilanteensa edellyttäisi jonkinlaista tukea tai palveluita, joista heillä ei ole tietoa.
Maaliskuussa 2019 aloitetun uuden ”Näe, kuule, kohtaa! -toiminnan tarkoituksena on löytää juuri
nämä kotona asuvat ikäihmiset ja etsiä yhdessä heidän kanssaan heille sopivaa tukea tai palveluita.
Heitä autetaan, ohjataan ja neuvotaan sinne, mihin heillä itsellään on kiinnostusta ja tarvetta.
Työntekijämme, etsivän vanhustyön koordinaattori Sari Pelttari jalkautuu sinne, missä ikäihmiset
liikkuvat ja asioivat, mm. kirjastoon, marketeihin ja kylille . Hanketta rahoittaa Rieska-Leader ry EU:n
Maaseutuviraston tuella.

Etsivä ja löytävä vanhustyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarvitsee aikaa

Etsivä työ perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja kohtaamiseen. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä ihminen
itse haluaa ja turvataan samalla hänelle palveluiden saatavuutta ja tuetaan kotona pärjäämistä
hyvinvointia edistäen. Etsivä työ on ikäihmisten arvokasta kunnioittamista, yksityisyyttä huomioivaa ja
vaitiolovelvollista työskentelyä. Yhteistyötahoihin otetaan yhteyttä vain asiakkaan toiveesta.

Yhteiskunta ja julkinen sektori on edelleen päävastuussa palveluiden järjestämisestä, mutta etsivän
työn avulla voimme tukea julkista palvelujärjestelmää. Joskushan on kovin vaikea itsekään tietää, mitä
apua ja tukea tarvitsee tai mitä voi edes olla saatavilla – nyt voidaan etsiä yhdessä ratkaisuja.
Mitään valmista ”pakettia” ei ole, vaan jokaisen ikäihmisen kanssa keskustellaan usemmankin kerran
ja kuunnellaan rauhassa hänen omia toiveitaan. Osa voi toivoa vaikkapa ulkoilu- tai juttukaveria ja
silloin hänen luokseen ohjataan vapaaehtoisia yhdessä yhteistyöverkoston kautta. Joku toinen saattaa
olla kiinnostunut osallistumaan seurakunnan tai jonkun eläkeläisyhdistyksen kerhoihin ja silloin
puolestaan kyseisen tahon kanssa mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin. Saattaa myös olla, että
tarvitaankin kotihoidon palveluita ja silloin asiassa edetään palveluohjaajien kanssa. Mahdollisuuksia
ja vaihtoehtoja on monia.

Yhteistyötä tarvitaan – Yhteisestä Ovesta ry koordinoi toimintaa

Toiminnasta vastaa Yhteisestä Ovesta ry yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Yhdistys on
yleishyödyllisin periaattein toimiva, voittoa tavoittelematon sekä uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton. Yhdistys pyörittää muun muassa matalankynnyksen kohtaamispaikkoja Tuokiotuvalla
sekä SenioriKahviloissa Sorviston, Vähäkangas-Pylvään ja Raudaskylän alueilla. Yhdistyksen toiminta on
avointa kaikille ikäihmisille.

Yhdistyksessä työskentelee kolme työntekijää, joista jokaiseen voi ottaa yhteyttä. Ensisijaisesti
etsivässä työssä työskentelee Sari Pelttari ja juuri hänen työtään on tavoittaa ja tukea ihmisiä heidän
omista tarpeistaan lähtöisin. Sarin toimialueena on koko Ylivieska. Etsivässä vanhustyössä kyse ei kuitenkaan enää ole pelkästään Tuokiotuvan toiminnasta, vaan työtä tehdään laajalla rintamalla eri toimijoiden – kuten esimerkiksi eläkeläis- ja potilasyhdistykset, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ikääntyneiden palvelut, Ylivieskan kaupunki, seurakunta, yritykset ja muut yhteisöt – kanssa.

Vapaaehtoistyöntekijät ja toimijaverkosto menossa mukana

Etsivässä työssä haetaan myös vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ja koulutetaan heitä ystävä -/kaveritoimintaan mukaan. Tällaista toimintaa voi olla esim. keskustelu -ja ulkoilukaverina oleminen
tai pienryhmätoiminnan vertaisohjaajana työskentely. Vapaaehtoisia tarvitaan jatkossa erityisesti myös ”KahaviPartiossa”, keikka-apuna, ulkoilu- ja kulttuurikavereina sekä monissa muissa tehtävissä kertaluonteisesti tai silloin, tällöin. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä erityisiä taitoja, vaan siinä toimitaan ihmisenä ihmiselle. Mukaan vapaaehtoistoimintaan voi tulla itselle sopivaksi ajaksi, itselle sopivaan tehtävään ja itse saa määritellä oman panoksensa toimintaan. Jokainen auttava käsi ja annettu hetki on tässä työssä arvokas.

Hoksaa ja välitä!

Etsivään työhön jokainen voi ottaa osaa ihan omassa lähipiirissäänkin, sillä kyse on myös hoksaamisesta
ja välittämisestä. Näe, kuule, kohtaa! siis lähimmäisesi ja kysy, mitä hänelle kuuluu.

Anne Isokoski, toiminnanjohtaja

Yhteisestä ovesta ry

Lisätiedot:
etsivatyo@tuokiotupa.fi
Sari Pelttari, puh 044 987 2859