Hyvät arviot järjestörakenteelle maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoilta

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke tuki erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osallistumista maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ajalla 1.8.2017-8.3.2019. Pohjois-Pohjanmaan valmistelijat antoivat hankkeen työskentelystä hyvän arvosanan: 4,41/5. Kaikkia hankkeen osa-alueita arvioitiin erityisesti sote-järjestöjen osallisuuden näkökulmasta hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen arviointikyselyyn vastasi kymmenen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijaa. Parhaiten valmistelijat kokivat hankkeen vaikuttaneen järjestöjen yhteisen näkemyksen ja tahtotilan synnyttämiseen (4,6/5) sekä valmisteluhenkilöstön verkostoitumiseen järjestötoimijoiden kanssa (4,6/5). Hankkeen asiantuntemus järjestöistä ja järjestöjen toiminnasta koettiin valmistelun näkökulmasta hyväksi (4,5/5). Myös hankkeen viestintä maakunta- ja sote-uudistuksesta järjestökentälle sai hyvän arvosanan (4,5/5). Hankkeen järjestöille tarjoama tuki Ihimiset.fi -palvelun käyttöönotossa sekä hankkeen valmistelulle tarjoama tieto Ihimiset.fi -palvelun rajapintamahdollisuuksista koettiin integraation onnistumisen näkökulmasta merkittäväksi (4,4/5). Hankkeen myös koettiin toimineen järjestöjen yhteisenä edunvalvojana ja edustajana valmistelussa (4,3/5).

Heikoimmaksi hankkeen toiminta arvioitiin sen osalta, miten hanke on vaikuttanut (erityisesti sote-alan) pysyvien järjestöyhteistyön rakenteiden muodostumiseen maakunnassa (4/5). Pysyvien rakenteiden muodostamiseen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa ei vielä päästy, koska maakuntaorganisaatiota, johon järjestöjen pysyvät rakenteet olisivat voineet kiinnittyä, ei valmistelun päättyessä ollut vielä olemassa eikä siitä ollut myöskään mitään päätöksiä olemassa.

Toimialoittain parhaimmat arviot hankkeelle antoivat hallinnon ja talouden valmistelu (5/5), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelu (4,64/5), viestinnän ja osallisuuden valmistelu (4,5/5) sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelu (4,43/5). Heikoimmin hankkeen onnistumista arvioi kasvupalvelujen valmistelu (3,79/5). Kasvupalvelujen valmisteluun järjestöjen kiinnittyminen onnistui myös hankkeen oman arvion mukaan heikoimmin.

Sanallisissa arvioissa valmistelijat nostivat esiin hankkeen osaamisen: ”Olen tykännyt erityisesti siitä, että hanke on kyennyt loogiseen, ymmärrettävään ja selkeään kehittämiseen.” Myös monialaisuus on saanut kiitosta: ”Hanke lisäsi monialaisuutta sote-makuvalmistelussa ja piti järjestöjen verkostoja kiinni valmistelussa.” Toisaalta monialaisuutta toivottiin myös lisää: ”Lisää yhteisiä tilaisuuksia, ehkä hiukan järjestökenttää laajentaenkin.” Sote-järjestöjen erityisyys hankkeessa on aiheuttanut närää joidenkin järjestötoimijoiden osalta: ”Hetkittäin on viitteitä siitä, että jotkut yksittäiset ihmiset ovat saattaneet kokea järjestöyhteistyön menevän sote edellä. Hyte-valmistelun osalta en ole itse näin kokenut.”

Järjestöjen perusviesti on valmistelijoiden keskuudessa ymmärretty hyvin: ”Kokemuksen ja osallisuuden esillä pitäminen ja osaksi tuominen palveluiden vaikuttavuutta mitattaessa on ollut todella hyvää ja ansiokasta!” Valmistelijat rohkaisevat hanketta yhteistyöhön myös jatkossa: ”Yhteistyön syventämistä kannattaa jatkaa nykyorganisaatioiden kanssa” ja ”Nyt toimijoita ja palveluiden järjestäjiä enemmän kuin yksi maakunta-järjestäjä, joten dialogia on käytävä kaikkien järjestäjien kanssa – ei vain suurimpien kanssa.”

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama valtakunnalliseen Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelmaan kuuluva hanke, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Lisätietoja hankkeesta saat hankkeen nettisivulta.