Järjestöt osallistuivat Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman työstämiseen

Oulun kaupunki laatii vuorovaikutussuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä kuntalaisten ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Lisäksi suunnitelmassa käsitellään vuorovaikutusta tärkeimpien sidosryhmien eli järjestöjen ja yritysten kanssa. Järjestötoimijat osallistuivat vuorovaikutussuunnitelman työstämiseen työpajassa 16. tammikuuta nostaen esiin erityisesti avoimuuden, arkisen kohtaamisen ja alueellisten toimintojen koordinaation merkitystä.

Oulun kaupungin ja kuntalaisten väliseen vuorovaikutukseen liittyen järjestötoimijat korostivat avoimuuden merkitystä: Sähköisten palvelujen tulisi olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Kansalaisaloitteiden ja osallistuvan budjetin prosessit tulisi avata ja tehdä näkyviksi. Toiminnan suunnittelussa tulisi hyödyntää lapsivaikutusten arviointia. Kaupungilta toivottiin myös rohkeita ja konkreettisia kokeiluja, joissa riittävällä rahoituksella voitaisiin kehittää toimintoja.

Järjestöt korostivat myös arkisen kohtaamisen paikkoja: Kaupungin virkamiesten tulisi jalkautua alueelle kuntalaisten pariin ja alueille tulisi nimetä ”nimikkovaltuutetut”, joiden kautta aloitteita voisi viedä eteenpäin. Kuntalaisilta ja järjestöistä löytyvää osaamista toivottiin hyödynnettävän mm. kaupungin palvelujen, rakennusten ja sähköisten alustojen kehittämisessä. Kaupungin päätöksenteossa tulisi hyödyntää dialogista Erätauko-menetelmää, jonka avulla erilaisia näkemyksiä voidaan käsitellä ilman vastakkainasettelua.

Järjestötoimijat nostivat esiin alueellisen toiminnan koordinaation tarpeen: Alueellisen toiminnan resursseja tulisi vahvistaa kuntalaisten ja järjestöjen toiminnan tukemiseksi. Esimerkiksi vapaaehtoisten ja vertaisten toteuttama matalan kynnyksen harrastustoiminta hyötyisi alueellisesta koordinoinnista. Alueiden välistä vuorovaikutusta tulisi lisätä, jotta alueiden hyviä käytäntöjä esim. järjestöyhteistyöhön liittyen voitaisiin levittää kaupungin sisällä.

Oulun kaupungin ja järjestöjen välisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi järjestötoimijat ehdottivat kaupungille koordinoivaa roolia suhteessa järjestötoimintaan. Oulun kaupungilla on toimialakohtaiset nimetyt järjestöyhdyshenkilöt, mutta heidän roolinsa ei ole järjestöille selkeä. Järjestöt toivoivat myös kaupungilta järjestöjen ja vapaaehtoisten huomioimista ja kiittämistä.

Kokonaisuudessaan järjestötoimijat pitivät vuorovaikutussuunnitelmatyöryhmän laatimaa luonnosta hyvänä ja kattavana pohjaesityksenä. Järjestöt kaipasivat suunnitelmaan kuitenkin lisää konkretiaa siitä, mitä työryhmän esitykset tarkoittavat käytännössä. Konkretiaan päästäneen vasta siinä vaiheessa, kun suunnitelmaa jalkautetaan kaupungin toimialojen toimintaan.

Järjestöjen täydennysehdotukset Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmaan on koottu ja toimitettu Oulun kaupungin yhteisötoiminnan käyttöön. Vuorovaikutussuunnitelmaa käsitellään myös 18 asukasillassa. Päätöksentekoon suunnitelman on tarkoitus mennä maaliskuussa. Lisätietoja vuorovaikutussuunnitelmatyöstä antavat työryhmän puheenjohtaja Pasi Laukka sekä työryhmän sihteeri Merja Niemelä (ks. https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteystiedot).

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

kunta, Kunta-järjestöyhteistyö, osallisuus, vaikuttaminen, vuorovaikutus, kuntalainen, järjestö, yhdistys,