Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön maakuntavalmistelu kietoutuvat tiiviisti yhteen

Hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämistyöllä pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, joista ihmisen hyvä elämä muodostuu: läheiset ihmissuhteet, turvallinen koti ja elinympäristö, terveys, työ, taloudellinen toimeentulo, mieleinen vapaa-aika ja sujuva arki. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu paitsi ihmiselle itselleen myös läheisille, lähiyhteisöille, kunnalle, tulevalle maakunnalle, muille viranomaisille, järjestöille, uskonnollisille yhteisöille ja yrityksille. Näin ollen se liittyy tiiviisti ihmisten osallisuuteen ja yhteistyöverkostojen ylläpitämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla hyte-valmistelu kietoutuukin tiiviisti yhteen osallisuuden ja järjestöyhteistyön valmistelun kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta on Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa kuvattu ns. joogaajakuvalla, jossa hyvän elämän osa-alueet on purettu pienempiin osasiin. Joogaajakuvaa on hyödynnetty myös esim. maakunnan ja kuntien hyte-tehtävien sekä hyteen liittyvien verkostojen kuvaamisessa (http://www.oamk.fi/epooki/index.php?cID=1375).

Kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Kunnan hyvinvointikertomukseen kerätään asukkaiden hyvinvointia koskevaa mittari- ja kokemustietoa. Osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia testataan kunta-, kylä- ja yhteisökortteja, joihin kerätään kuntalaisten ja kuntalaisia edustavien järjestöjen kokemuksia hyvinvoinnin voimavaroista ja haasteista (https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjois-pohjanmaan-asukkaat-paasevat-vaikuttamaan-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamistyohon-omissa-kunnissaan). Tiedon avulla voidaan yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa sopia toimenpiteistä, joilla hyvinvointia voidaan parantaa. Sopimukseen voidaan liittää myös järjestöjen taloudellista ja toiminnallista avustamista. Parhaassa tapauksessa kuntatason tieto kumuloituu maakunnan tasolle osaksi maakunnan hyvinvointikertomusta, jonka avulla maakunta tukee kuntien ja järjestöjen hyvinvointityötä.

Osallisuus omissa asioissa, lähiyhteisöissä ja ympäröivässä yhteiskunnassa lisää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Kunnan ja maakunnan tasolla tehtävä osallisuustyö muodostuu osallisuuden käytännöistä sekä osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä. Osallisuuden käytännöillä tarkoitetaan mm. mahdollisuutta äänestää vaaleissa ja tehdä aloitteita sekä vaikuttaa kunnan ja maakunnan toimintaan vaikuttamistoimielinten kuten vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen avulla. Osallistumisen ja vaikuttamisen edistämistä ovat mm. keskustelutilaisuudet, asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa sekä yhteiskehittäminen asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Maakuntauudistuksen osallisuusvalmistelussa tähdätään samaan maaliin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelussa – ihmisen hyvinvointiin. Näin ollen osallisuusvalmistelu kytketään hyte-valmisteluun pohtimalla mm. miten asukkaiden ja järjestöjen kokemustieto saadaan osaksi hyvinvointikertomusta ja miten hyvinvoinnin eri osa-alueet näkyvät maakunnan vaikuttamistoimielinten ja verkostojen työssä. Yhdeksi vaikuttamistoimielimeksi on Pohjois-Pohjanmaalla suunniteltu järjestöneuvottelukuntaa (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?983), jonka avulla järjestöjen monialainen tieto ja osaaminen saadaan osaksi maakunnallista päätöksentekoa ja maakunnan toimintaa.

Käytännössä kaikki järjestötoiminta pyrkii hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näin ollen järjestöt ovat kuntien ja maakuntien tärkeitä kumppaneita, joiden elinvoimaisuuteen ja toimintaedellytyksiin kannattaa panostaa. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöt ovat yhdessä miettineet, mitä ne toivovat kunnilta ja maakunnalta. Toiveet on konkretisoitu Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanjaksi (https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/). Jotta kumppanuutta voidaan rakentaa, järjestöjen on pystyttävä tekemään toimintansa näkyväksi. Tähän tarpeeseen vastaa järjestöjen maakunnallinen verkkopalvelu Ihimiset.fi (ks. https://www.ihimiset.fi/2018/08/13/hyvinvoinnin-edistaminen-kuuluu-kaikille-jarjesto-tee-toimintasi-nakyvaksi/). Vaikka maakunnan järjestöyhteistyön valmistelua tuetaan erillisellä hankkeella (https://www.ihimiset.fi/hanke/pohjois-pohjanmaan-jarjestorakenne-hanke/), toimii se tiiviissä yhteistyössä maakunnan hyte- ja osallisuusvalmistelun kanssa.

Tummatukkainen, silmälasipäinen nainen värikkäässä puserossa
Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lyhythiuksinen silmälasipäinen nainen kurkistaa männyn rungon takaa metsässä
Sanna Salmela
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu
Kuva: Teija Kettunen
Pasi Laukka Projektipäällikkö, osallisuus ja vaikuttaminen Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus
Pasi Laukka
Projektipäällikkö, osallisuus ja vaikuttaminen
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus

Asiasanat

maakuntauudistus, hyvinvointi, hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, terveys, osallisuus, vaikuttaminen, järjestö, järjestötoiminta, kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestötoiminta,