Järjestöjen nostoina maakuntastrategiaan yhteistyörakenteet, toiminnan tuki, yhteiskehittäminen ja integraatio

Noin 150 järjestötoimijaa sekä muutamia järjestöjen kanssa työskenteleviä virkamiehiä osallistui Pohjois-Pohjanmaan tulevan maakunnan strategiatyöskentelyyn syksyn 2018 aikana. Suurin osa työskentelyyn osallistuneista oli sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijoita. Noin 30 henkilöä osallistui työskentelyyn viittomakielellä. Järjestöjen näkökulmasta tärkeimmiksi maakuntastrategiaan kirjattaviksi aiheiksi nousivat yhteistyörakenteet, järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen avustusten ja tilojen avulla, järjestöjen asiantuntemuksen ja kokemustiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä sekä järjestötoiminnan integraatio osaksi maakunnan palveluja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallisuustyöhön ja järjestöyhteistyöhön tulee luoda selkeät organisaatio- ja sektorirajat ylittävät, säännöllistä vuoropuhelua tukevat yhteistyörakenteet. Maakunnan tulee nimetä vastuutahot ja osoittaa työhön riittävästi voimavaroja. Osallisuuden rakenteissa tulee hyödyntää erityisryhmien ja järjestöjen asiantuntemusta. Rakenteiden tulee aidosti lisätä kansalaisten ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia.

Maakunnan ja kuntien tulee yhteisesti sovittavan, selkeän työnjaon pohjalta avustaa järjestöjen kansalaisia tukevaa, monimuotoista toimintaa mm. järjestöavustusten ja tilojen avulla. Järjestöavustusten jatkuvuus tulee turvata myös ylimenokauden aikana. Maakunnan ja kuntien maksamat avustussummat tuele julkaista. Maakunnan tulee velvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluntuottajia tarjoamaan maksutta tiloja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan käyttöön. Järjestöjen tukeminen tulee kirjata yhdyspintasopimukseen.

Monialaisen maakunnan tulee huomioida järjestötoiminnan moninaisuus ja kytkeä myös järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot osaksi maakunnan palveluketjuja/-prosesseja. Palveluohjauksen laadun varmistamiseksi maakunnan tulee nimetä palveluohjauksen neuvottelukunta, jossa sote-järjestöt ovat mukana, sekä tarjota sote-palvelujen työntekijöille ja sote-järjestöille yhteistä koulutusta palveluohjaukseen liittyen. Lähellä asiakasta tapahtuvan palveluohjauksen tulee sisältää kansalaisten ohjautuminen järjestötoimintaan. Järjestöjen tulee pystyä kuvaamaan omaa toimintaansa. Tietoa järjestöjen tarjoamista toiminnoista ja palveluista täytyy löytyä myös maakunnan sähköisistä palveluhakemistoista.

Järjestöt tulee ottaa mukaan kehittämään maakunnan palveluja erityisasiantuntijuutensa vuoksi. Erityisryhmät, kuten viittomakieliset, tulee huomioida myös palvelujen kehittämisessä. Järjestöjen tulee tuottaa toimintaansa liittyvää tietoa sekä kokemustietoa osaksi maakunnan hyvinvointikertomusta. Asukkaiden ja järjestöjen tuottaman kokemustiedon hyödyntäminen tulee kytkeä tiedolla johtamiseen sekä maakunnan palveluiden kehittämiseen.

Maakunnan palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, esteettömiä ja saavutettavia. Yksilölliset tarpeet ja heikoimmassa asemassa olevat tulee huomioida palveluissa. Palvelujen painopiste tulee pitää matalan kynnyksen, ehkäisevissä ja avopainotteisissa palveluissa. Palveluja sekä tietoa palveluista tulee saada selkokielellä ja viittomakielellä.

Järjestöjen nostot ovat hyvin linjassa maaliskuussa alkaneen Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanjan kanssa (järjestöystävällinen.fi). Järjestöjen esitykset maakuntastrategiaan viedään osaksi maakunnan valmistelua POPmaakunnan osallisuuden projektipäällikkö Pasi Laukan sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen projektipäällikkö Helena Liimataisen toimesta. Maakuntastrategiaan kirjattaneen vain tärkeimmät järjestöyhteistyöhön liittyvät asiat ja loput vietäneen osaksi maakuntastrategiaa täydentäviä asiakirjoja kuten osallisuussuunnitelmaa ja yhdyspintasopimusta.

Kansalaisnäkökulmasta myös järjestöissä toimivilla on mahdollisuus osallistua maakuntastrategian työstämiseen vuoden 2019 puolella. Maakuntastrategian jatkotyöstöstä tiedotetaan sivustoilla popmaakunta.fi ja ihimiset.fi.

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
helena.liimatainen(at)ppsotu.fi
044 0190 476

Asiasanat

maakuntastrategia, järjestö, sote-uudistus, maakuntauudistus, osallisuus, vaikuttaminen,