Mistä sai alkunsa Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla –hanke?

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kokemustoiminta? Mitä ovat kokemuskouluttaja, kokemusasiantuntija ja kehittäjäasiakas? Mitä kokemuksella tarkoitetaan ja miksi sen hyödyntäminen esimerkiksi tulevien ammattilaisten koulutuksessa tai palveluiden kehittämisessä on tärkeää? Miten koulutetuille kokemustoimijoille saataisiin lisää kysyntää ja miten heidän hyvinvointiaan voitaisiin parantaa kokemustoimintaan osallistumisen avulla? Tällaisista hajanaisista ajatelmista Oulun kokemuskoulutuksen ohjausryhmä lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten, kun Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanketta alettiin suunnitella.

Oulussa on jo 1990-luvulta lähtien ollut järjestöjen ja oppilaitosten yhteistä kokemuskoulutustoimintaa, jossa pitkäaikaissairaita, vammaisia ja muita vaikeassa elämäntilanteessa olevia tai heidän läheisiään on koulutettu kertomaan omaa tarinaansa ja kokemuksiaan palvelujärjestelmästä erityisesti sosiaali- ja terveysalan tuleville ammattilaisille. Toimintaa ovat koordinoineet ja toteuttaneet järjestöjen työntekijät ja oppilaitosten opettajat oman työnsä ohella sekä asiasta innostuneet kokemuskouluttajat vapaaehtoispohjalta. Kokemuskouluttajille on tarjottu koulutusta ja toiminnassa mukana oleville järjestöille yhteisiä tapaamisia. Toimintaa on koordinoinut Oulun kokemuskoulutuksen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajuus ja sihteeriys on vaihdellut järjestöltä toiselle.

Pari vuotta sitten ohjausryhmässä syntyi ajatus siitä, että kokemustoiminnan sisältöjä sekä kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämistä voitaisiin laajentaa hankkeen avulla. Ohjausryhmästä muodostettiin pienempi työryhmä, joka lähti miettimään hankkeen tarkoitusta, tavoitteita ja toimintamuotoja. Ohjausryhmän jäsenet kokivat Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen sopivaksi tahoksi hakemaan hanketta. Kenties taustalla vaikutti se, ettei yhdistyksellä ole omia kokemustoimijoita, joten kyseessä on neutraali toimija. Oma osansa oli varmasti myös sillä, että yhdistyksellä oli käynnissä kolmivuotinen Järjestöt sairaalassa -hanke, jossa oltiin jo onnistuttu tiivistämään järjestöjen välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä.

Rahoitusta haettiin ensin eräältä säätiöltä esiselvitysvaihetta varten sitä kuitenkaan saamatta. Ohjausryhmä ei tästä lannistunut vaan päätti rohkeasti lähteä hakemaan rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta. Kevään 2017 aikana kirjoitin hankehakemusta työryhmän ja ohjausryhmän ohjauksessa ja tuella sekä toimitin aiesopimuksia sellaisille tahoille, joiden ajattelimme olevan oleellisia yhteistyökumppaneita uudelle hankkeelle. Koska olimme juuri hakeneet rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeelle, jonka tarkoituksena olisi tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa, päätettiin tässäkin hankkeessa lähteä hakemaan maakunnallista ulottuvuutta. Hankkeen tavoitteeksi valittiinkin maakunnallinen toimintamalli, johon sisällytettäisiin koko kokemustoiminnan prosessi rekrytoinnista ja markkinoinnista toiminnan kautta palautteeseen ja arviointiin. Hanke kirjoitettiin yhteensopivaksi Järjestöt sairaalassa ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeiden kanssa. Hankkeilla on yhteisiä tavoitteita, joita ne edistävät yhdessä, tiiviissä vuoropuhelussa toistensa kanssa.

Vaikka maakunta- ja sote-uudistus ei tällaisenaan toteutuisikaan, maakunnallinen toimintamalli tulee silti palvelemaan mm. sairaanhoitopiiriä, kuntia, kuntayhtymiä, muita viranomaisia sekä oppilaitoksia, jotka toivottavasti enenevissä määrin hyödyntävät kokemustoimijoita toimintansa kehittämisessä. Uskon, että myös kokemustoimijat taustajärjestöineen saavat toimintamallin myötä toimintaan uutta innostusta ja ryhtiä. Kaikkein eniten toiminnasta hyötyvät kuitenkin erilaisten palveluiden asiakkaat ja potilaat, joita palvelevat ja kohtaavat jatkossa erilaisten sairauksien, vammojen ja elämäntilanteiden aiheuttamien haasteiden suhteen ymmärtäväiset ja empaattiset ammattilaiset.

Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke