Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksien avustukset tulee turvata Pohjois-Pohjanmaalla

Suomessa on arviolta noin 13 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä, jotka pitävät sisällään mm. kansanterveysyhdistykset (potilas- , mielenterveys- ja työttömien yhdistykset), lastensuojeluyhdistykset, vanhusyhdistykset ja vammaisyhdistykset. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat moninainen joukko, joista suurin osa toimii pelkästään vapaaehtoisten voimin, kun taas osalla on satojen ammattilaisten organisaatio ja ne myös tuottavat markkinaehtoisia palveluja. Kyse ei ole pienestä kokonaisuudesta, sillä sote- alan järjestöissä toimii Suomessa aktiivisesti noin 500 000 vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja ne myös työllistävät noin 50 000 ihmistä. Meillä täällä Pohjois- Pohjanmaalla toimii yhteensä noin 6700 järjestöä, joista yli 600 on sosiaali- ja terveysalan yhdistystä.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin katvealueilla. Järjestöt työskentelevät lähellä kansalaisten arkea ja pystyvät nopeasti myös reagoimaan ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin. On hyvä muistaa, että terveys ja hyvinvointi eivät tarvitse tuekseen pelkästään palveluita, vaan niitä tukevat myös vapaaehtoistyö ja ihmisten välinen vuorovaikutus, kuten vertaistuki. Järjestötoiminta lisää myös yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia niille kansalaisille, joiden ääni ei välttämättä muuten kuulu.

Suomessa noin puolet järjestöistä kertoo saavansa kunnilta avustusta. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeessa syksyllä 2018 tehdystä kunta- järjestöyhteistyön kartoituksesta käy ilmi, että kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa (pl Haapavesi, josta tietoa ei saatu) avustuksia myönnetään nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille ja liikuntaseuroille, mutta vain 70% kunnista avustaa sote- alan järjestöjä. Lisäksi avustuksia saavat kyläyhdistykset (83% kunnissa). Yhdistyksien perustoimintaan tarkoitettuja avustuksia jaetaan tänä vuonna Pohjois -Pohjanmaalla noin 2 652 400 euroa. Perustoimintaan käytetyistä euroista reilut 356 000 euroa eli noin 13% suunnataan sosiaali – ja terveysyhdistysten tukemiseen. Kolme kuntaa on viestittänyt Pohjois- Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeelle nostavansa järjestöavustusten määrää ja muutenkin yleinen viesti kuntakentältä hankkeelle on ollut se, että järjestöavustuksia ei olla vähentämässä. Tämä on tärkeä viesti maakunnassamme toimiville järjestöille. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeessa pyritään tekemään järjestöjen moninainen työ näkyväksi mm. ihimiset.fi- verkkopalvelun avulla, lisäämällä yhdistyksien osaamista koulutuksilla mm. vaikuttavuuteen liittyen, kouluttamalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja kuntiin ja kertomalla kuntien hyvistä käytännöistä (järjestöavustukset, tilat ja muuhun kunta- järjestöyhteistyö) kuntien järjestöyhdyshenkilöiden yhteisissä tapaamisissa. Yhteisenä tavoitteena tulee olla se, että kaikkien järjestöjen ja erityisesti sote- alan järjestöjen toimintaedellytykset olisivat turvattuna maakunnassamme myös tulevaisuudessa!

 

Anna Katajala

Projektityöntekijä,järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

ihimiset.fi/ppjarjestorakenne