Kuntien hyvät järjestöyhteistyön käytännöt leviävät järjestöyhdyshenkilöiden kautta

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa tuetaan kuntien ja järjestöjen yhteistyötä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheissa. Hankkeen tavoitteena on, että jokaiseen Pohjois-Pohjanmaan kuntaan nimetään järjestöyhdyshenkilö. Hankkeen alussa 7 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa oli nimetty järjestöyhdyshenkilö. Kuntien ja hankkeen yhteistyössä järjestämien yhdistysiltojen tuloksena järjestöyhdyshenkilö on nimetty tai ollaan nimeämässä tämän lisäksi 16 kuntaan.

Kunnan järjestöyhdyshenkilö huolehtii siitä, että kunnassa toimivat järjestöt kutsutaan säännöllisesti koolle, järjestöjen toimintaedellytykset ovat kunnossa ja käytännöt toimivia. Lisäksi järjestöyhdyshenkilö on edistämässä sitä, että järjestötoiminnasta viestitään kunnan viestintäkanavien kautta, järjestöt pääsevät vaikuttamaan kunnan asioiden valmisteluun erilaisissa työryhmissä ja että viestit kunnan ja järjestöjen välillä kulkevat jouhevasti. Tämän vuoksi ainoastaan se, että kuntaan nimetään järjestöyhdyshenkilö, ei riitä, vaan työhön on myös osoitettava työaikaa. On myös tärkeää, että järjestöyhdyshenkilön toimenkuvasta tiedotetaan, jotta järjestöissä tiedetään, keneen voi olla yhteydessä järjestöihin liittyvissä asioissa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke järjestää Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhdyshenkilöille säännöllisiä tapaamisia noin kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa käsitellään kunta-järjestöyhteistyön ajankohtaisia asioita, jaetaan hyviä käytänteitä sekä käsitellään erilaisia teemoja liittyen järjestöyhteistyön kehittämiseen. Teemat voivat käsitellä esimerkiksi järjestöavustuskriteerien uudistamista, järjestöjen mahdollisuuksia käyttää kunnan tiloja, viestintää tai järjestöjen asiantuntijuuden hyödyntämistä kunnan palvelujen ja toimintojen kehittämisessä. Tapaamisissa on myös mahdollisuus tavata ja keskustella muiden Pohjois-Pohjanmaan järjestöyhdyshenkilöiden kanssa ja miettiä yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin asioihin.

Hanke rekrytoi ja ylläpitää myös vapaaehtoisten yhdistysagenttien verkostoa. Ajatus on, että jokaisella järjestöyhdyshenkilöllä on työparinaan vapaaehtoinen yhdistysagentti, joka toimii järjestöjen edustajana kunnassa. Järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien yhteistyöllä saadaan aikaiseksi positiivisia tuloksia ja kehitetään uusia ratkaisuja kunta-järjestöyhteistyön edistämiseksi. Tämä työ on lähtenyt hyvin käyntiin jo monessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa.

Järjestöillä on tärkeä rooli tulevaisuuden kuntien hyvinvointityön toteuttajana. Järjestöjen keskinäinen sekä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö ja uudet kumppanuudet ovat tärkeällä sijalla kuntalaisten terveyden edistämisessä ja eri väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamistyössä. Järjestöjen kumppanuudella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mahdollista saada toimintaa myös lähemmäs kuntalaisia ja samalla vahvistetaan kuntalaisten äänen kulumista. Monessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa onkin lähdetty järjestöyhdyshenkilöiden nimeämisen lisäksi uudistamaan järjestöavustuskriteereitä tai tilojen käyttöön liittyviä käytäntöjä, päätetty kutsua järjestöjä säännöllisesti koolle ja panostaa esimerkiksi järjestötoiminnasta viestimiseen Ihimiset.fi –verkkopalvelun avulla. Nämä kaikki ovat merkittäviä tuloksia kuntien tulevaisuuden hyvinvointityötä ajatellen.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anna Katajala (Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen kunnat), anna.katajala@ppsotu.fi, p. 0440 190 403

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anni Rekilä (Pohjois-Pohjanmaan pohjoisen alueen kunnat), anni.rekila@ppsotu.fi, p. 0440 190 479

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn