Järjestöt kunnan strategisena kumppanina

Järjestötoiminnan merkitys on hyvä tunnistaa, tunnustaa ja sitä tulee myös arvostaa. Vapaaehtoisvoimin järjestöt liikuttavat, virkistävät ja tavoittavat valtavan määrän eri-ikäisiä ihmisiä. Tämän myötä heillä on ns. hiljaista tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja tarpeista. Kuinka merkityksellistä tämä tieto onkaan kunnan hyvinvointityölle.

Järjestöjen tukeminen ja kuuleminen ovat tärkeitä tehtäviä jota Pyhäjärvellä on kehitetty ja kehitetään edelleen. Järjestöyhteistyötä tehdään joka sektorilla ja eri muodoissa. Tilojen, avustusten ja tapahtumayhteistyön lisäksi järjestöt saavat kaupungilta apua mm. hankesuunnitelmien ja tapahtumien suunnitteluun.

Pyhäjärven kaupunki järjestää järjestötapaamisia 2-4 kertaa vuodessa. Tapaamiset ovat hyvä paikka vuoropuhelulle, yhteistyön kehittämiselle sekä tiedonjakamiselle. Mm. vuoden 2016 järjestötapaamisista on lähtenyt liikkeelle nyt maaliskuussa käynnistynyt Pyhäjärven Sydänyhdistyksen hallinnoima Viva – virtaa vapaaehtoisuudesta hanke, jonka tavoitteena on ikääntyvien sosiaalisen elämän ja turvallisuuden lisääntyminen Pyhäjärven keskustassa ja kylillä mm. vapaaehtoistyön avulla.

Neuvostojen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja tiedonvälityksessä ovat tärkeitä. Pyhäjärvellä toimii kylä-, vanhus- ja vammaisneuvostot. Neuvostojen jäsenistä vähintään puolet ovat järjestöjen edustajia, mikä tuo näkemystä ja kokemusta neuvoston toimintaan sekä linkin järjestöihin. Voisiko neuvostojen jäsenten/jäsenyhdistysten asiantuntijuutta hyödyntää enemmänkin?

Viime keväänä Pyhäjärvi aloitti yhteisöohjelman työstämisen. Yhteisöohjelman tarkoituksena on kehittää kunta-järjestö yhteistyötä sekä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä. Ohjelmalla luodaan yhteiset pidemmän aikavälin kehittämistavoitteet ja tehtävät.

Yhteisöohjelmaa on työstetty kyselyn ja järjestötapaamisten avulla. Kyselyn avulla kartoitettiin lähtötilanne, jonka pohjalta luotiin työpajojen teemat järjestötapaamisiin. Työpajojen aiheiksi muodostuivat yhdistysten yhteistyö kaupungin, kuntayhtymän ja seurakunnan kanssa, yhdistysten keskinäinen yhteistyö, yhdistyksen toiminnan rahoitus sekä yhdistyksen toiminnan jatkuvuus. Teemat jaettiin kahdelle eri tapaamiselle. Työpajat suunniteltiin järjestön näkökulmasta, mitkä ovat tämän hetken haasteet ja mahdollisuudet ja miten voimme toimia toisiamme tukien. Työpajojen pohjalta ohjelma kootaan yhdessä järjestöjen kanssa tulevissa järjestötapaamisissa. Yhteisöohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lopuksi esimerkki jo perinteeksi muodostuneesta hienosta yhteistyöstä. Jo kuuden vuoden ajan kesän ohjelmalliset iltatorit on järjestetty kunta-järjestöyhteistyönä. Kaupungin tehtävä on toimia koollekutsujana, huolehtia lupa-asiat ja ilmoittelu ja järjestöjen tehtävä on vuorollaan järjestää iltatorin kahvila ja ohjelma. Yhteistyöllä on luotu viikoittain toistuva ohjelmallinen kesätapahtuma, joka palvelee niin kaupunkilaisia, kesäasukkaita kuin lomalaisiakin.

Tervetuloa kesän iltatoreille!

Eeva Vaskilampi

yhteisöasiamies

Pyhäjärven kaupunki


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn