Järjestöneuvottelukunnan rooli korostuu muutostilanteessa

Suomi on yhdistysten maa. Suomessa toimii yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä/järjestöä. Alkuvuodesta 2018 rekisteröitiin yli 500 uutta yhdistystä. Jokainen suomalainen kuuluu keskimäärin kolmeen yhdistykseen. Suomalaisessa yhteiskunnassa on yleisesti hyväksytty järjestöjen ja yhdistysten ensiarvoisen tärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa. Järjestöt toimivat edustamiensa kansalaisten edunvalvojina sekä palvelujen tuottajina. Ne antavat kansalaisille väylän vaikuttamiseen.

Yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen rooli halutaan turvata myös suunnitellussa sote- ja maakuntauudistuksessa.  Maakuntien on otettava järjestöt mukaan palvelujen suunnitteluun ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla toimii 6 800 järjestöä ja yhdistystä. Maakuntaan on luotu yhteistyöelin, joka edustaa mahdollisimman laajasti alueella toimivia järjestöjä ja toimii viestinviejänä maakunnan ja kansalaisten välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla on toiminut vuodesta 2014 alkaen järjestöneuvottelukunta, jossa oli monipuolinen edustus eri alojen järjestöistä. Ensimmäisen järjestöneuvottelukunnan toimintakauden lähestyessä loppuaan pyydettiin maakunnan järjestöjä esittämään jäseniä uuteen, maakuntahallituksen nimeämään järjestöneuvottelukuntaan toimikaudelle 2018-2020.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenten valinnan kriteerinä oli toiminnan alueellinen kattavuus maakunnassa/valtakunnallisesti sekä ehdokkaan valmius ja mahdollisuus sitoutua neuvottelukunnan toimintaan koko toimikauden ajaksi. Tärkeänä nähtiin myös mahdollisuus viedä viestiä eteenpäin verkostoissa.  Uuteen järjestöneuvottelukuntaan tuli edustus liikuntajärjestöistä, kyläyhdistyksistä, sosiaali- ja terveysjärjestöistä, nuorisojärjestöistä, yrittäjistä, eläkeläisjärjestöistä, partiolaisista, nuorisoseuroista, tasa-arvojärjestöistä ja ystävyysjärjestöistä. Lisäksi neuvottelukunnassa on maakuntahallituksen ja kunnan edustus sekä asiantuntijajäseniä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan keskeisimpänä tehtävänä on aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun sekä maakunnan aluekehitystyöhön. Uutta maakuntaa tullaan johtamaan maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti, jossa valtuusto linjaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Oleellista on pystyä neuvottelukuntana ja asiantuntijaelimenä vaikuttamaan uuden maakunnan valmistelun kautta sen strategiatyöhön. Uuden maakunnan toiminnan on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.

Tämän lisäksi neuvottelukunnan tehtäviksi on määritelty järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Myös järjestöjen välisen sekä järjestöjen ja julkisen sektorin että järjestöjen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön edistäminen kuuluu ryhmän tehtäviin.

Järjestäytymiskokouksessaan järjestöneuvottelukunta valitsi puheenjohtajakseen nyt alkaneelle toimintakaudelle Esko Hassisen Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Arja Sutela Nuorten Ystävät ry:stä. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Otamme mielellämme vastaan ja viemme eteenpäin ehdotuksia sekä toiveita maakunnan ja järjestöjen yhteistyöstä.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Hassinen
Järjestöneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Arja Sutela

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Esko HassinenJärjestöneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Arja Sutela


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn